Přejít k obsahu


Hebammenkunst - Umění babické. Porovnání speciální slovní zásoby originálu a překladu spisu o porodnictví z druhé poloviny 18. století

Citace:
KÖNIGSMARKOVÁ, A. Hebammenkunst - Umění babické. Porovnání speciální slovní zásoby originálu a překladu spisu o porodnictví z druhé poloviny 18. století. In Překlad jako lingvistický a lingvodidaktický problém. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. s. 29-35. ISBN: 978-80-261-0404-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Hebammenkunst - Umění babické. Comparison of the special vocabulary of the original work and the translation about the midwifery from the second half of the 18th century
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Mgr. Andrea Königsmarková Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek porovnává německé dílo z oblasti etablujícího se vědeckého porodnictví s jeho českým překladem. Soustředí se zejména na jazykové ztvárnění, které odráží vliv německé terminologie na ustavující se vědecké terminologie v době raného národního obrození. Příklady zejména ze slovní zásoby obou děl dokládají nosnost výzkumu vývoje porodnictví (a jeho terminologického zakotvení) i v oblasti translatologie a filologie.
Abstrakt EN: The paper compares the German work from the field of the establishing scientific obstetrics with its Czech translation. The focus is particularly on linguistic interpretation that reflects the influence of the German terminology for establishing scientific terminology during the early National Revival. Examples of particular vocabulary of both works illustrate the development of research capacity obstetrics (and its terminological anchoring) too in the field of translation studies and philology.
Klíčová slova

Zpět

Patička