Přejít k obsahu


The Economic Value Added Algorithm Risks in the Context of Corporate Performance Measurement System

Citace:
BUREŠOVÁ, V., DVOŘÁKOVÁ, L. The Economic Value Added Algorithm Risks in the Context of Corporate Performance Measurement System. In Proceedings of the 7th International Scientific Conference FINANCE AND PERFORMANCE OF FIRMS IN SCIENCE,EDUCATION AND PRACTICE. Zlín, Česká republika: Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics, 2015. s. 163-177. ISBN: 978-80-7454-482-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Economic Value Added Algorithm Risks in the Context of Corporate Performance Measurement System
Rok vydání: 2015
Místo konání: Zlín, Česká republika
Název zdroje: Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics
Autoři: Ing. Veronika Burešová , Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek představuje výsledky dílčího výzkumu v oblasti měření výkonnosti podniku, realizovaného v rámci projektu SGS-2015-021 Rozvoj přístupů finančního řízení jako nástroje růstu hodnoty firmy. Analyzuje, hodnotí a shrnuje přednosti a omezení konceptu Value-Based Management (dále jen VBM) - moderního přístupu k řízení skýtajícího bohatý potenciál pro podniky po celém světě napříč obory podnikání, jak udržet a posílit jejich konkurenceschopnost. Jsou představeny výsledky analýzy rizik - problémů spojených s algoritmem ekonomické přidané hodnoty, překážek bránících jednoznačné kvantifikaci ukazatele EVA. Tyto problémy, překážky a rizika by podnikatelskými subjekty neměly být opomíjeny, pokud mají být prostřednictvím implementovaného konceptu VBM naplňovány vytyčené cíle, pro které byl přístup v podniku zaveden. V příspěvku je v souvislosti s managementem rizik měření výkonnosti podniku největší pozornost věnována otázce stanovení nákladů na podnikový kapitál. Jedná se o jeden z nejpalčivějších problémů vyvstávajících při naplňování principů konceptu VBM v podnikové praxi. Závěrem jsou diskutovány a kriticky zhodnoceny vybrané metodické postupy (oceňovací modely) využívané pro stanovení nákladů na podnikový kapitál. Hlavní výstupy provedeného kvalitativního výzkumu představují zobecněná doporučení a metodickou podporu v oblasti hodnocení výnosnosti kapitálu a ekonomické přidané hodnoty se speciálním zaměřením na identifikaci a analýzu rizik v procesu jejich kvantifikace.
Abstrakt EN: The paper presents the results of a partial research in the area of corporate performance measurement performed within the project SGS-2015-021 Development of financial management approaches as a tool of company value growth. It analyzes, evaluates and summarizes the advantages and limitations of the Value-Based Management concept (further just VBM) – a modern management approach that offers a rich potential for companies all around the world and across business areas about how to strengthen and keep their competitiveness. The risk analysis results are presented – the problems connected to the economic value added (further just EVA) algorithm, the obstacles for a clear EVA indicator quantification. Business entities should not neglect these problems, obstacles and risks if the set targets, for which the approach was introduced in the enterprise, are to be completed by the means of implemented VBM concept. In the context of corporate performance measurement risk management, the most attention in this paper is devoted to the topic of corporate capital costs determination. It is one of the most urgent problems during the implementation of VBM concept principles in corporate practice. At the end selected methodical processes (pricing models) which are used for corporate capital costs determination are discussed and critically evaluated. The main outputs of the performed qualitative research present the generalized recommendations and methodology support in the area of capital profitability evaluation and economic value added with a special focus on risk identification and analysis in the process of their quantification.
Klíčová slova

Zpět

Patička