Přejít k obsahu


Very Strong Steel for Lightweight Automotive Parts

Citace:
VOREL, I., JIRKOVÁ, H., KURKA, P. Very Strong Steel for Lightweight Automotive Parts. In SVOČ 2015. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 1-9. ISBN: 978-80-261-0509-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Very Strong Steel for Lightweight Automotive Parts
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Ivan Vorel , Dr. Ing. Hana Jirková , Dr.-Ing. Petr Kurka
Abstrakt CZ: Neustálý vývoj automobilového průmyslu přináší poptávku po dílech stále vyšší kvality, složitých tvarů a vynikajících mechanických vlastnostech, které se vyznačují nízkými výrobními náklady a vysokou provozní spolehlivostí. Takový požadavek může být splněn zpracováním vysoce pevných nízkolegovaných ocelí pomocí nových metod tepelného zpracování. Jednou z těchto metod je tzv. Q & P, proces, který může vést k dosažení meze pevnosti přes 2000 MPa při tažnosti vyšší než 10%. Q & P process může být kombinován s netradičními postupy výroby součástí složitých tvarů s nízkou hmotností. Účelem experimentálního programu bylo vytvořit výrobní řetězec pro zpracování dutých tenkostěnných polotovarů. Postupnou optimalizací tohoto řetězce byly získány komerčně použitelné produkty. Velká část dílů v automobilovém je spojována svařováním. Obecným problémem se stává fakt, že svařování jako spojovací technika může být u konkrétní aplikací velmi komplikované.. Z tohoto důvodu byl proveden experiment, který zahrnoval laserového svařování vysokopevné AHS oceli zpracované Q & P procesem. Jeho výsledky naznačují, že laserovým svařováním zmíněné oceli může být dosaženo velmi dobrých výsledků, a to zejména u dynamicky namáhaných součástí.. Vzhledem k dlouhodobému cyklickému zatížení některých automobilových dílů je důležitým aspektem materiálu mez únavy. Pro stanovení meze únavy AHS oceli zpracované Q& P procesem, byla použita tříbodová únavová zkouška ohybem. Bylo zjištěno, že bezpečná hodnota cyklického zatěžování této oceli je více než 1300 MPa.
Abstrakt EN: The constant evolution of automotive brings a demand for components of ever higher quality, complex shape and excellent mechanical properties, at reduced operation costs and with improved reliability in service. Such demand can be met by processing high-strength low-alloyed steels using novel heat treatment methods. One of such methods is the quenching and partitioning (Q&P) process which can lead to high strengths of about 2000 MPa at elongation levels of more than 10%. The Q&P process can be combined with unconventional procedures for making complex-shaped parts to manufacture lightweight components with excellent mechanical properties and intricate shape. The purpose of the experimental programme was to employ a production chain for processing hollow thin-walled stock. Using step-by-step optimization, commercially usable products were obtained. Most of the parts in automotive are joined by welding. A common concern is that welding is not at all suitable as the joining technique for a particular application. This is why an experiment has been carried out which involves laser welding of a high-strength Q&P-processed AHS steel. Its results suggest that, by combining these technologies, very good results can be achieved, particularly in components under dynamic loading. Since automotive parts are expected to operate under long-term cyclic loading, fatigue strength is an important aspect. To find thefatigue strength of the Q&P-processed AHS steel, three-point bending fatigue testing was used. It was found, that the safety value of cyclic loading is more than 1300 MPa.
Klíčová slova

Zpět

Patička