Přejít k obsahu


Effect of thermal treatment on reactivity and mechanical properties of alkali activated shale–slag binder

Citace:
RIEGER, D., KOVÁŘÍK, T., ŘÍHA, J., MEDLÍN, R., NOVOTNÝ, P., BĚLSKÝ, P., KADLEC, J., HOLBA, P. Effect of thermal treatment on reactivity and mechanical properties of alkali activated shale–slag binder. Construction and Building Materials, 2015, roč. 83, č. květen 2015, s. 26-33. ISSN: 0950-0618
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Effect of thermal treatment on reactivity and mechanical properties of alkali activated shale–slag binder
Rok vydání: 2015
Autoři: Ing. David Rieger , Ing. Tomáš Kovářík Ph.D. , Ing. Jan Říha Ph.D. , Ing. Rostislav Medlín , Ing. Pavel Novotný , Mgr. Petr Bělský Ph.D. , Ing. Jaroslav Kadlec , Ing. Pavel Holba CSc.
Abstrakt CZ: Tato publikace se zaměřuje na vyhodnocování vlastností pálené směsi strusky a jílovce, v úloze alkalicky aktivovaného stavebního pojiva, vytvrzovaného geopolymerní reakci s křemičitanem sodným. Důraz je kladen na možnosti tepelného zpracování v teplotním rozsahu 500-1000 °C a vyšetřování strukturních změn. Stanovení byla provedena prostřednictvím rentgenové difrakční analýzy (XRD), řádkovací elektronové mikroskopie (SEM), infračervené spektroskopie (FTIR), měřením specifického povrchu, pucolánové aktivity a mechanické pevnosti připravených geopolymerních směsí. Reaktivita byla měřena oscilační reometrií s nízkou amplitudou, jako poměrně novou metodou pro vyhodnocování geopolymeračních procesů. Nejvyšší mechanické pevnost v tlaku činící 82.52 MPa a nejvyšší reaktivity, stanovené prostřednictvím pucolánové aktivity a oscilační reometrie, bylo dosaženo tepelným zpracováním při teplotě 600 °C s dobou výdrže 4 hodiny.
Abstrakt EN: This paper is aimed at investigating the properties of calcined shale–slag as an alternative alkali-activated constructional binder hardened by geopolymerization reaction with sodium silicate solution. Focus is put on possibilities of thermal treatment in temperature range of 500–1000 °C and investigation of structural changes. These investigations were done by X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), infrared spectroscopy (FTIR), measurement of specific surface area, pozzolanic activity and mechanical strength of prepared geopolymer mixtures. Reaction rates were measured by small amplitude dynamic rheometry as a relatively new method for investigation of geopolymerization process. The best compression strength of 82.52 MPa and highest reactivity, according to the pozzolanic activity and dynamic rheometry, was achieved by thermal treatment at 600 °C for duration of 4 h.
Klíčová slova

Zpět

Patička