Přejít k obsahu


Wireless system for monitoring body temperature

Citace:
TOLAR, D., BISCHOFOVÁ, R., HYNČÍK, L., GALLO, Wireless system for monitoring body temperature. In IFMBE Proceedings. Singapur: Springer International Publishing Switzerland 2015, 2015. s. 150-153. ISBN: 978-3-319-19451-6 , ISSN: 1680-0737
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Wireless system for monitoring body temperature
Rok vydání: 2015
Místo konání: Singapur
Název zdroje: Springer International Publishing Switzerland 2015
Autoři: Ing. David Tolar , Renata Bischofová , Doc. Ing. Luděk Hynčík Ph.D. , J. Gallo
Abstrakt CZ: Bezdrátové komunikační technologie spolu s měřením fyziologických signálů poskytují širokou škálu možností pro monitorování, nahrávání a analýzu tělesného a zdravotního stavu jednotlivců. Nepřetržitě monitorovaná data mohou poskytnout velmi užitečné informace pro hodnocení fyzického stavu lidského těla. Data mohou také pomoci optimalizovat proces sledování a léčbu pacientů, např. na jednotkách intenzivní péče nebo v pečovatelských zařízeních. Představený systém se skládá z bezdrátových senzorů, datových vysílačů a informačního systému pro vizualizaci a analýzu naměřených dat. Vyvinutý senzor nepřetržitě měří tělesnou teplotu v daném místě, a bezdrátově přenáší data do centrálního zařízení, které vyhodnocuje údaje, na základě potřeb obsluhujícího personálu. Senzor je miniaturní a napájený baterií, která vydrží asi jeden rok. Senzor je také snadno sterilizovat a skladovat pro účely a je využitelný nejen ve zdravotnictví. Systém je navržen tak, aby být zaveden v nemocnicích,pečovatelských domech, rehabilitačních jednotkách, lázních a dokonce i domácnostech. Senzory s rozšířenou funkčností, které se zaměří na měření i jiných různých fyziologických signálů, jako je tepová frekvence, EMG nebo pohybová aktivity sledovaného osoby, jsou plánovány jako součást systému v budoucnosti.
Abstrakt EN: Wireless communication technologies together with physiological signals measurement provide a wide range of capabilities for monitoring, recording and analysis of the physical and health status of individuals. Continuously monitored data can provide very useful information for evaluating the physical state of the human body. The data can also help to optimize the process of monitoring and treatment of patients, e.g. in intensive care units or elderly care facilities. The system presented consists of wireless sensors, data transceivers and an information system for the visualization and analysis of measurement data. The developed sensor continuously measures body temperature at a given point, and wirelessly transmits the data to the central device that evaluates the data, based on the needs of the operating personnel. The sensor is miniature and battery-powered; the battery lasts for about one year. Also, the sensor is easy to sterilize and store for purposes and needs not only in health care. The system is designed to be implemented in hospitals, elderly care facilities, rehabilitation units, spas and even households. Sensors with extended functionality, which will focus on other different physiological signals like pulse rate, EMG or motion activity of monitored the person are planned for development as part of the system in future.
Klíčová slova

Zpět

Patička