Přejít k obsahu


The Chapters to the History of the Realpolitik/Die Kapitel aus der Geschichte der Realpolitik

Citace:
KODET, R., NOVOTNÝ, L., KOČVAR, J., BUDIL, I., VALKOUN, J., SKŘIVAN, A., LEIN, R., GRAF, M., JEŘÁBEK, M. The Chapters to the History of the Realpolitik/Die Kapitel aus der Geschichte der Realpolitik. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013, 165 s. ISBN: 978-80-261-0317-2
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Chapters to the History of the Realpolitik/Die Kapitel aus der Geschichte der Realpolitik
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: PhDr. Roman Kodet Ph.D. , PhDr. Lukáš Novotný Ph.D. , Jan Kočvar , Prof. RNDr. Ivo Budil Ph.D.,DSc. , Jaroslav Valkoun , Prof. PhDr. Aleš Skřivan CSc. , Richard Lein , Maxmilian Graf , PhDr. Dipl. - Pol. Martin Jeřábek Ph.D.
Abstrakt CZ: Pojem Realpolitk byl poprvé použit německým spisovatelem Ludwigem von Rochauem ve snaze popsat takovou politiku, jež nemá ideologické nebo idealistické aspekty, sleduje jasně definované cíle za objektivního zhodnocení vlastních schopností, podle nichž volí prostředky. Ve střední Evropě je za něco takového považováno sjednocení Německa Ottou von Bismarckem. S ohledem na tuto skutečnost je tento pojem často spojován s Německem a jeho využití získalo po první světové válce pejorativní nádech. V současné francouzské a anglosaské literatuře se pak termín Realpolitik stal skoro synonymem pro machiavellismus, amorálnost a pro politiku bez etických a morálních základů, jejímž cílem je dosáhnout úspěchu za jakoukoli cenu. Tento negativní pohled se začal měnit až v 70. letech 20. století ve spojitosti s Nixonovou a Kissingerovou politikou navázání a rozvíjení vztahů s Čínou. Výraz proto pomalu ztratil svůj pejorativní význam.
Abstrakt EN: The term “Realpolitik” was used for the first time by German writer Ludwig von Rochau in order to describe such policy, which is free of any ideological or idealistic aspects, pursues clearly defined and achievable goals while objectively assessing own abilities, according to which the used means are determined. In the Central-European region the unification of Germany by Otto von Bismarck is frequently given as an example of such policy. With regard to the fact, that the term “Realpolitik” is frequently associated with Germany, its use and meaning gained quite pejorative undertone after the end of the First World War. In the contemporary French and Anglo-Saxon political discourse the term “Realpolitk” became almost a synonym for Machiavellianism, amorality and such policy, which disregards any ethical and moral imperatives and its main task is to reach its goal for almost any price. This negative perception begun to change only in the 70s of the 20th century in the connection with the Nixon’s and Kissinger’s policy of establishing and improving of relations with People’s Republic of China. The term therefore slowly lost its negative connotation.
Klíčová slova

Zpět

Patička