Přejít k obsahu


Financial literacy of students in the Czech Republic in context with student accounts

Citace:
HRUŠKA, Z., DVOŘÁKOVÁ, L., ŘÍHOVÁ, P. Financial literacy of students in the Czech Republic in context with student accounts. WSEAS Transactions on Business and Economics, 2016, roč. 13, č. 1, s. 138-143. ISSN: 1109-9526
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Financial literacy of students in the Czech Republic in context with student accounts
Rok vydání: 2016
Autoři: Ing. Zdeněk Hruška Ph.D. , Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc. , Ing. Pavla Říhová
Abstrakt CZ: Příspěvek pojednává o aktuálním tématu finanční gramotnosti studentů sekundárního a terciálního stupně vzdělávání a je zacílen na studentské účty. V příspěvku jsou prezentovány výsledky výzkumu provedeného v letech 2014 a 2015. Hlavní cíl příspěvku je identifikovat závislost úrovně vzdělání a finanční gramotnosti na výzkumném vzorku studentů. Dílčí cíl je charakterizovat studentský účet a jeho výhody oproti běžným účtům. Dále je provedena komparace studentských účtů nabízených na českém bankovním trhu dle stanovených kritérií. Empirická část výzkumu zahnuje analýzu a statistické testování výsledků dotazníkového šetření, včetně testování stanovených hypotéz zacílených na vztah úrovně vzdělání respondentů a jejich informovaností o studentských účtech.
Abstrakt EN: The paper deals with the current topic of financial literacy of secondary and tertiary level students and it is focused on student accounts. The results of the research performed in 2014 and 2015 are presented in the paper. The main target of the paper is to identify the dependence of the level of education and the financial literacy by the research sample of students. A partial target is to characterize a student account and its advantages over current accounts. Furthermore analysis of student accounts which are offered on the Czech banking market is made and the key criteria of this product are compared. The empiric part of the research includes the survey results analysis and testing of the established hypothesis focused on the relation between the respondents‘ education and their awareness about student accounts, for which statistic methods were used.
Klíčová slova

Zpět

Patička