Přejít k obsahu


Material-Technological Modelling of Controlled Cooling of Closed die Forgings from Finish Forging Temperature

Citace:
VOREL, I., VANČURA, F., MAŠEK, B. Material-Technological Modelling of Controlled Cooling of Closed die Forgings from Finish Forging Temperature. In METAL 2015 24th International Conference on Metallurgy and Materials. Ostrava: © 2015 TANGER Ltd., 2015. s. 202-208. ISBN: 978-80-87294-62-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Material-Technological Modelling of Controlled Cooling of Closed die Forgings from Finish Forging Temperature
Rok vydání: 2015
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: © 2015 TANGER Ltd.
Autoři: Ing. Ivan Vorel , Ing. Filip Vančura , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: Mechanické vlastnosti zápustkových výkovků jsou odrazem jejich mikrostruktury, která vzniká v průběhu výrobního procesu. Tento proces je ovlivněn řadou technologických faktorů, které souhrně ovlivňují konečný kvalitativní mikrostrukturní stav výkovku. Kromě stupně deformace a kovací teploty se jedná zejména o rychlost ochlazování po kování, která má na výslednou mikrostrukturu rozhodující vliv. Důležitým předpokladem pro řešení této problematiky je proto definování vstupních požadavků a okrajových podmínek. Vstupním požadavkem je např. zajištění požadované mikrostruktury v celém objemu výkovku. Okrajovými podmínkami jsou pak reálné možnosti kovárny, které se týkají řízení průběhu chladnutí výkovku. Predikce výsledných vlastností materiálu výkovku je proto velice složitý proces, který není možné v běžných kovárenských provozech realizovat jinak, než náročnými a nákladnými zkouškami metodou pokus-omyl. Důvodem je zejména časová a finanční náročnost, která spočívá v tom, že je nutno odzkoušet velké množství ochlazovacích postupů ve výrobním procesu. Alternativním přístupem v oblasti řešení této problematiky je materiálově-technologické modelování. Pomocí této vysoce efektivní metody lze účinně modelovat průběh chladnutí výkovků, aniž by došlo k jakémukoli zásahu do výroby. Tímto způsobem lze nalézt optimální postup výroby, který po zavedení do technologie povede s minimálními náklady k dosažení požadované struktury výkovku.
Abstrakt EN: Mechanical properties of closed die forgings reflect their microstructure which is formed during the manufacturing process. There are a number of process factors at play which govern the final microstructural condition of the forged part. Besides the amount of working and the forging temperature, there is the postforge cooling rate which has a decisive influence on the resulting microstructure. An important pre-requisite for dealing with these aspects is the definition of the input requirements and the boundary conditions. For instance, an input requirement may involve obtaining the desired microstructure within the entire forged part. Boundary conditions include the actual capabilities of the forge shop in terms of the control over the forged part’s cooling. Hence, predicting the resulting properties of the forged part’s material is a complex endeavour. In ordinary forge shops, there is no other way of finding these properties than by trial and error, which is rather demanding. It is time consuming and costly because a number of cooling routes must be tried in the plant. An alternative to this is material-technological modelling. It is a highly effective method of modelling the cooling of forgings without interfering with the production. By this means, the optimum manufacturing route can be found which, once implemented, delivers the desired microstructure of the forged part at minimized cost.
Klíčová slova

Zpět

Patička