Přejít k obsahu


Analýza tribologických vlastností - odolnost proti kontaktnímu namáhání

Citace:
PRŮCHA, V., HÁJEK, J., KŘÍŽ, A. Analýza tribologických vlastností - odolnost proti kontaktnímu namáhání. In Vrstvy a povlaky 2015. Trečianska Teplá: M-Press s.r.o., 2015. s. 145-150. ISBN: 978-80-972133-0-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analysis of tribological properties - resistance to contact stress
Rok vydání: 2015
Místo konání: Rožnov pod Radhoštěm
Název zdroje: M-Press s.r.o.
Autoři: Ing. Vojtěch Průcha , Ing. Jiří Hájek Ph.D. , Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá hodnocením odolnosti proti kontaktnímu namáhání vybraných systémů tenká vrstva - substrát. Pro tento experiment byly zvoleny vrstvy TiN, CrN, TiB2, DLC a TiAlN, tloušťka vrstev byla ve všech případech 2 ?m. Jako podkladový materiál (substrát) byla zvolena ocel X38CrMoV5-1 +QT, což je nástrojová středně legovaná Cr-Mo-V ocel určená pro práci za tepla. Tento substrát byl zakalen a následně 2 x popouštěn na 600°C a 650°C, v prvním případě bylo dosaženo tvrdosti 50 HRC resp. 40 HRC ve druhém případě. Pro hodnocení odolnosti proti kontaktnímu namáhání byla použita metoda "PIN-on-DISK?. Její princip spočívá ve vtlačování stacionárně uloženého "PIN? tělíska do rotujícího vzorku. U této metody jsou dominantními mechanismy opotřebení abraze a adheze. Míra opotřebení se vyhodnocovala pomocí tzv. koeficientu opotřebení W. Nejvyšší odolnost proti smykovému tření vykazovaly vrstvy DLC (hodnoceno dle koeficientu opotřebení). Během experimentu se prokázala mimo jiné důležitost správně provedeného tepelného zpracování, které v mnoha případech může výrazně degradovat vlastnosti celého systému (přítomnost měkkých míst apod.).
Abstrakt EN: This article deals with evaluating the resistance to contact stress on selected thin film - substrate. For this experiment layers of TiN, CrN, TiB2, TiAlN and DLC were selected, layer thickness in all cases was 2 ?m. As the base material (substrate) steel X38CrMoV5-1 + QT was selected, which is a medium alloyed Cr-Mo-V tool steel intended for hot working. This substrate was quenched and subsequently 2 x tempered at 600 ° C and then at 650 ° C, in the first case hardness of 50 HRC was achieved and 40 HRC in the second case. For evaluating the resistance to contact stress "pin-on-disk" method was used. Its principle is based on indentation a stationary saved "PIN" into a rotating sample. In this method are dominant mechanisms of wear abrasion and adhesion. The degree of wear was evaluated by the coefficient wear W. The highest resistance to sliding friction a DLC layer was shown (assessed according to the coefficient of wear). During the experiment was proved among other, the importance of correctly performed heat treatment, which in many cases can significantly degrade the properties of the entire system (the presence of soft locations etc.).
Klíčová slova

Zpět

Patička