Přejít k obsahu


Surface integrity at reaming operation by MT3 head

Citace:
KOUŘIL, K., ČEP, R., JANÁSEK, A., KŘÍŽ, A., STANCEKOVA, D. Surface integrity at reaming operation by MT3 head. Manufacturing Technology, 2014, roč. 14, č. 2, s. 193-199. ISSN: 1213-2489
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Surface integrity at reaming operation by MT3 head
Rok vydání: 2014
Autoři: Karel Kouřil , Robert Čep , Adam Janásek , Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž , Dana Stancekova
Abstrakt CZ: Integrity povrchu odráží vlastnosti materiálu po výrobním procesu nebo změny během obrábění a integrita povrchu může mít také velký vliv na funkci součástí. Změny omezují kvalitu komponent, nebo ve jiných případech je povrch nepřijatelný. Již dlouhou dobu je známo, že způsob povrchové úpravy a kombinace drsnosti povrchu, zbytkového napětí, práce za studena, nebo fázových přeměn má značný vliv na výkon vyrobených dílů jako je únava nebo koroze. Hlavním cílem tohoto článku je testování vysoce produktivní vystružovacího nástroje MT3 s ohledem na rozdíl hodnot životnosti nástroje, protože výroba otvorů patří mezi nejvýznamnější operace v obrábění a jednou z nejvíce běžných je vrtání.
Abstrakt EN: Surface integrity reflects the properties of a material after it has been subject to some type of manufacturing pro-cess or modification during machining process and surface integrity can also have a great impact on a parts func-tion. The changes limit the component quality or in the same cases performed the surface as an unacceptable. It has long been known that the method of surface finishing and combination of surface roughness, residual stress, cold work, or phase transformations strongly influence the service performance of manufactured parts as fatigue or corrosion. The main aim of the article is testing a high-productive reaming tool type MT3 with respect to dif-ferent values of tool-life because holes making among the most important operation in machining and one of the most common in drilling operation.
Klíčová slova

Zpět

Patička