Přejít k obsahu


Effect of Mini-Thixoforming Parameters on Microstructural Evolution in Low-Alloy Steel

Citace:
RUBEŠOVÁ, K., JIRKOVÁ, H., MAŠEK, B., VOREL, I. Effect of Mini-Thixoforming Parameters on Microstructural Evolution in Low-Alloy Steel. In Proceedings of the 26th DAAAM International Symposium. Vienna: DAAAM International, 2016. s. 0803-0809. ISBN: 978-3-902734-07-5 , ISSN: 1726-9679
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Effect of Mini-Thixoforming Parameters on Microstructural Evolution in Low-Alloy Steel
Rok vydání: 2016
Místo konání: Vienna
Název zdroje: DAAAM International
Autoři: Kateřina Rubešová , Dr. Ing. Hana Jirková , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Ing. Ivan Vorel
Abstrakt CZ: Neustále se zvyšující požadavky na složitost a tvarovou komplexnost dílů při dodržení všech požadovaných vlastností materiálu vedou k vývoji nových technologií. Jednou z takových nových technologií je i mini-thixoforming, zaměřený na zpracování malých objemů materiálu v oblasti mezi solidem a likvidem. Díky specifickým podmínkám procesu lze získat near net shape produkt v jednom tvářecím kroku a navíc dosáhnout nekonvenčních mikrostruktur a s tím souvisejících fyzikálních, chemických i mechanických vlastností. Tato technologie byla již dobře zvládnuta pro vysokolegované oceli s širokým intervalem tvářecích teplot. Vzhledem k technologické náročnosti procesu nebyla zatím podrobněji zkoumána možnost použití středně a nízkouhlíkových ocelí. V provedeném experimentu byla použita uhlíková nízkolegovaná ocel 30MnVS6, která je ve výchozím stavu feriticko-perlitická s tvrdostí 208 HV10. Výchozí parametry pro zpracování v semi-solid stavu byly navrženy výpočtem. Tyto parametry byly dále experimentálně optimalizovány a použity při tváření v uzavřené dutině formy. Výsledná struktura produktů byla čistě martenzitická. Proto v následujícím kroku byly zkoumány možnosti dosažení banitické mikrostruktury, která dosahuje vyšší houževnatosti. Pro získání bainitu bylo použito řízeného ochlazování, které simulovalo tváření v předehřáté zápustce. Výsledná struktura byla bainitická s tvrdostí 490 HV10.
Abstrakt EN: The ever increasing demands on the complexity of product shapes and the required material properties drive the development of new technologies. One of these technologies is mini-thixoforming. Thanks to the specific process conditions, near-net-shape products can be made in a single forming step. However, as the process is technically demanding, the use of medium and low-alloy steels has not been explored yet. In the present experiment, the 30MnVS6 low-alloy steel was used. In its initial condition, it has a ferritic-pearlitic microstructure. The initial set of parameters of processing was proposed on the basis of calculation. These parameters were then optimised experimentally. The microstructure of the products consisted of martensite. Consequently, the feasibility of producing bainitic microstructure which offers higher toughness was explored. Controlled cooling was chosen as the technique to obtain bainite. The controlled-cooling process simulated forming in a pre-heated die.
Klíčová slova

Zpět

Patička