Přejít k obsahu


Entrepreneurship Education in Visegrad Group Countries

Citace:
KRECHOVSKÁ, M., TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, P., DVOŘÁKOVÁ, L., VACÍK, E., MAJDÚCHOVÁ, H., GAJDOVÁ, D., ŠTĚTKA, P., TÓTH, M., SAVOV, R., LANČARIČ, D., SANIUK, A., SZUDRA, P., DULEWICZ, P., BEDO, Z., POSZA, A., CSAPI, V. Entrepreneurship Education in Visegrad Group Countries. 1. vyd. Plzeň : NAVA, 2015, 205 s. ISBN: 978-80-7211-479-5
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Entrepreneurship Education in Visegrad Group Countries
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: NAVA
Autoři: Doc. Ing. Michaela Krechovská Ph.D. , Ing. Petra Taušl Procházková Ph.D. , Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc. , Doc. Ing. Emil Vacík Ph.D. , Prof. Ing. Helena Majdúchová CSc. , Ing. Denisa Gajdová Ph.D. , Ing. Peter Štětka Ph.D. , Ing. Marián Tóth Ph.D. , Ing. Radovan Savov Ph.D. , Ing. Drahoslav Lančarič Ph.D. , doc. Ing. Anna Saniuk Ph.D. , Eng. Paweł Szudra Ph.D. , MSc Przemysław Dulewicz , Zsolt Bedo Ph.D. , Alexandra Posza , Vivien Csapi Ph.D.
Abstrakt CZ: Monografie se věnuje tématu podnikatelského vzdělávání a klade si za cíl identifikovat současný stav této oblasti v zemích Visegrádské čtyřky. Význam podnikání rapidně vzrostl v průběhu několika posledních desetiletí a stal se důležitým fenoménem. Pro úplné pochopení aspektů podnikatelského vzdělávání je v publikaci porovnána probíraná problematika v Evropě a Spojených státech a dále se monografie zaměřuje na situaci v evropských státech včetně strategie Evropské unie k podpoře tohoto typu vzdělávání. Hlavní proud této publikace je soustředěn na diskusi o situaci v oblasti podnikatelského vzdělávání v zemích Visegrádské skupiny, tj. v Maďarsku, Polsku, Slovensku a České republice. Stěžejní část monografie je zaměřena na zpracování analýzy sylabů a dotazníkového šetření. Pomocí této analýzy společně s dotazníkovým šetřením v oblasti podnikatelského vzdělávání bylo možné přinést podrobné výsledky o institucích ekonomického směru a jejich aktivitách v této oblasti. Poznatky z analýzy potvrzují, že oblast podnikatelského vzdělávání není na zkoumaném vzorku institucí hojně vyučována. Závěrečná kapitola se věnuje syntéze návrhů a doporučení týkající se rozvoje podnikatelského vzdělávání v rámci Evropy.
Abstrakt EN: The monograph deals with the issue of entrepreneurship education and attempts to identify the present state of affairs in this area in Visegrad Four countries. The importance of entrepreneurship rose rapidly during several last decades and has become an important phenomenon. In order to fully understand the aspects of entrepreneurship education, this monograph compares relevant issues between Europe and the United States and focuses on the situation in European countries including the strategy of the European Union on supporting this type of education. The mainstream of this publication is concentrated on discussing situations in the area of entrepreneurship education in Visegrad Group countries, i.e. Hungary, Poland, Slovakia and the Czech Republic. The primary portion of this monograph is focused on the analysis of syllabi and the completion of a questionnaire survey. With the help of this analysis and questionnaire research in the area of entrepreneurship education, we were able to gain detailed information on economically oriented institutions and their activities in this area. The results of the survey show that entrepreneurship education is not taught on a wide scale throughout the studied sample of institutions. The final chapter is devoted to the synthesis of propositions and recommendations concerning the development of entrepreneurship education in Europe.
Klíčová slova

Zpět

Patička