Přejít k obsahu


Financial Literacy in Visegrad Group Countries

Citace:
KRECHOVSKÁ, M., TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, P., DVOŘÁKOVÁ, L., VACÍK, E., TÓTH, M., SAVOV, R., LANČARIČ, D., SANIUK, A., SZUDRA, P., DULEWICZ, P., BEDO, Z., POSZA, A., CSAPI, V. Financial Literacy in Visegrad Group Countries. 1. vyd. Plzeň : NAVA, 2015, 99 s. ISBN: 978-80-7211-483-2
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Financial Literacy in Visegrad Group Countries
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: NAVA
Autoři: Doc. Ing. Michaela Krechovská Ph.D. , Ing. Petra Taušl Procházková Ph.D. , Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc. , Doc. Ing. Emil Vacík Ph.D. , Ing. Marián Tóth Ph.D. , Ing. Radovan Savov Ph.D. , Ing. Drahoslav Lančarič Ph.D. , Doc. Ing. Anna Saniuk Ph.D. , Ing. Paweł Szudra Ph.D. , Ing. Przemysław Dulewicz Ph.D. , Zsolt Bedo Ph.D. , Alexandra Posza , Vivien Csapi Ph.D.
Abstrakt CZ: Monografie se zabývá problematikou finanční gramotnosti a klade si za cíl identifikovat současný stav finanční gramotnosti v zemích Visegrádské skupiny. Nejprve se monografie zabývá koncepcí finanční gramotnosti a významem finanční gramotnosti pro společnost. Analyzuje různé symptomy související s úrovní finanční gramotnosti, například v podobě zadluženosti domácností. Monografie mapuje přístupy k problematice finanční gramotnosti na evropské úrovni a dále se více detailně zaměřuje na přístupy a hodnocení finanční gramotnosti ve vybraných Visegrádských zemích – České republice, Slovenské republice, Polsku a Maďarsku. Dále se monografie zaměřuje na měření finanční gramotnosti a v této souvislosti prezentuje výsledky výzkumu provedeného autory současně ve čtyřech zemích Visegrádského regionu. Výsledky výzkumu finanční gramotnosti ukazují regionální rozdíly a naznačují, že zde existují zjevné rozdíly mezi obecnou znalostí pojmů finanční gramotnosti a její praktickou aplikací.
Abstrakt EN: The monograph deals with the issue of financial literacy and attempts to identify the present state of affairs in this area in Visegrad Group countries. First, the monograph deals with the concepts of financial literacy and the importance of financial literacy for society. It analyses various symptoms associated with the level of financial literacy, e.g. in the form of household debt. The monograph maps the attitudes on the issue of financial literacy on a European level and then focuses in more detail on the attitudes and evaluations of financial literacy in the selected Visegrad countries – the Czech Republic, Slovakia, Poland and Hungary. Furthermore, the monograph focuses on the measurement of financial literacy and, in this context, presents the results of the authors’ survey conducted simultaneously in the four countries of the Visegrad region. The results of the financial literacy survey show the regional differences and indicate that there are obvious differences between the general knowledge of the terms surrounding financial literacy and its practical application.
Klíčová slova

Zpět

Patička