Přejít k obsahu


SUSTAINABLE PERFORMANCE MANAGEMENT MODEL OF MANUFACTURING COMPANIES ACCORDING TO SAMPLED METHODS FROM PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM

Citace:
BUREŠOVÁ, V., DVOŘÁKOVÁ, L. SUSTAINABLE PERFORMANCE MANAGEMENT MODEL OF MANUFACTURING COMPANIES ACCORDING TO SAMPLED METHODS FROM PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM. In The 27th European Modeling and Simulation Symposium, EMSS 2015. RENDE: DIME UNIVERSITÀ DI GENOVA, 2015. s. 324-333. ISBN: 978-88-97999-48-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: SUSTAINABLE PERFORMANCE MANAGEMENT MODEL OF MANUFACTURING COMPANIES ACCORDING TO SAMPLED METHODS FROM PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM
Rok vydání: 2015
Místo konání: RENDE
Název zdroje: DIME UNIVERSITÀ DI GENOVA
Autoři: Ing. Veronika Burešová , Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zaměřuje na problematiku výzkumu a vývoje komplexního modelu řízení udržitelné výkonnosti pro středně velké výrobní podniky působící v ekonomikách střední Evropy. Podobu modelu determinují nejvýznamnější tendence a jevy s celosvětovým dosahem ovlivňující výrobní podniky po celém světě (udržitelnost podnikání, ochrana životního prostředí, společenská odpovědnost firmy, genderová rovnost, národnostní nediskriminace aj.) a výsledky získané provedeným primárním výzkumem v oblasti udržitelné výkonnosti výrobních podniků. Model je koncipován jako čtyřprvkový. Důvodem je, že úroveň konkurenceschopnosti podniku v dlouhém období je odrazem schopnosti managementu úspěšně podnik řídit, usměrňovat jeho výkonnost správným směrem a žádoucí rychlostí a efektivně hodnotit vnitropodnikové výsledky pomocí metod a nástrojů controllingu - systémem zpětných vazeb a vzájemných kauzalit a závislostí.
Abstrakt EN: The paper focuses on the topic of research and development of a complex sustainable performance management model for medium-sized manufacturing companies operating in the Central Europe economies. The form of the model is determined by the most significant tendencies and phenomenons with a worldwide reach influencing manufacturing companies (sustainable entrepreneurship, environment protection, social responsibility of a company, gender equality, national non-discrimination etc.) and by the results acquired by the performed primary research in the area of sustainable performance of manufacturing companies. The model is designed as a four-element one. The reason is that the competitive level of an enterprise in a long-term period is the reflection of the management ability to manage the company successfully, to guide its performance in the right direction and at a needed speed and to evaluate the intercompany results effectively by controlling methods and tools – a system of feedback and mutual causalities and dependencies.
Klíčová slova

Zpět

Patička