Přejít k obsahu


Extension of the edge tracing algorithm to disconnected Voronoi skeletons

Citace:
MAŇÁK, M., KOLINGEROVÁ, I. Extension of the edge tracing algorithm to disconnected Voronoi skeletons. INFORMATION PROCESSING LETTERS, 2016, roč. 116, č. 2, s. 85-92. ISSN: 0020-0190
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Extension of the edge tracing algorithm to disconnected Voronoi skeletons
Rok vydání: 2016
Autoři: Mgr. Martin Maňák , Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová ,
Abstrakt CZ: Jeden ze způsobů popisu prostorových vztahů mezi koulemi v euklidovském prostoru je použití aditivně váženého Voronoi diagramu, kde každá koule má přiřazen region nejbližších bodů. Hranice regionů je tvořena nelineárními plochami, hranami a vrcholy. Hrany a vrcholy tvoří kostru diagramu. Existuje algoritmus trasování hran, který nejdříve najde počáteční vrchol a pak trasuje hrany, dokud není nalezena celá komponenta. Problém je, že kostra může mít více komponent, ale algoritmus neobjeví nutně všechny. Předkládáme rozšíření algoritmu trasování hran, které nalezene všechny komponenty.
Abstrakt EN: One of the ways how to describe spatial relations among balls in Euclidean space is to use an additively weighted Voronoi diagram, where each ball has a region of closest points assigned to it. The boundary of regions is formed by non-linear faces, edges and vertices. Edges and vertices form a skeleton of the diagram. An edge tracing algorithm exists, which finds an initial vertex and then traces edges until the whole component is discovered. The problem is that the skeleton can have more components but the algorithm does not necessarily discover them all. We introduce an extension of the edge tracing algorithm to discover all components.
Klíčová slova

Zpět

Patička