Přejít k obsahu


Corporate Performance Measures of Intellectual Property and Innovations

Citace:
BUREŠOVÁ, V., DVOŘÁKOVÁ, L. Corporate Performance Measures of Intellectual Property and Innovations. In Proceedings of the 11th European Conference on Management Leadership and Governance. Reading, United Kingdom: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2015. s. 36-44. ISBN: 978-1-910810-77-4 , ISSN: 2048-903X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Corporate Performance Measures of Intellectual Property and Innovations
Rok vydání: 2015
Místo konání: Reading, United Kingdom
Název zdroje: Academic Conferences and Publishing International Limited
Autoři: Ing. Veronika Burešová , Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc.
Abstrakt CZ: Výkonnost a konkurenceschopnost podniku mohou být v současných podmínkách podpořeny a zajištěny inovacemi v systému měření a řízení podnikové výkonnosti. Globalizace a jevy s ní spojené vedou ke změnám podmínek, za kterých společnost uspokojuje své klíčové zákaznické segmenty. To zvyšuje tlak na podnikatelské subjekty, které jsou nuceny přehodnocovat své stávající systémy řízení podnikové výkonnosti. Hlavním cílem příspěvku je zmapovat, analyzovat a na základě výsledků provedeného výzkumu zhodnotit postoj podniků ke zlepšování kvality lidského kapitálu, jejich inovačních aktivit a měření jejich výkonnosti. Jsou představena významná měřítka, která jsou používána (nebo existuje záměr, aby byla v blízké budoucnosti monitorována) v podnikové praxi v rámci měření a řízení výkonnosti lidských zdrojů a inovační výkonnosti. Pro podnikovou praxi – konkrétně pro středně velké výrobní jsou navržena doporučení ve výzkumné oblasti s cílem dosáhnout vyšší úrovně celopodnikové výkonnosti, úspěšnosti a dlouhodobé konkurenceschopnosti. Příspěvek je výsledkem zhodnocení teoretických přístupů k měření podnikové výkonnosti a poznatků získaných primárním kvantitativním výzkumem. Výsledky výzkumu v podnikové praxi České republiky ukazují, že i přes nespornou silnou závislost mezi inovační schopností, kvalitou lidského kapitálu a podnikovou výkonností, podnikatelské subjekty nepřikládají problematice měření a řízení inovační výkonnosti podniku a výkonnosti lidského kapitálu přílišný význam. A to i přesto, že se vliv tradičních výrobních faktorů pro udržení konkurenční výhody v současném ekonomickém prostředí stále umenšuje.
Abstrakt EN: Enterprise performance and competitiveness can be supported and secured in current social conditions by innovations in the measuring and managing of enterprise performance system. Globalisation and phenomena associated with it lead to changes in conditions in which company meets its key customer segments. It enhances the pressure on business entities, which are forced to reassess their current systems of enterprise performance management. The main aim of the paper is to map, to analyze and based on the acquired results from realised research to evaluate the attitude of enterprises towards quality improving of the human capital, their innovation activities and their performance measurement. It will be determined and presented significant measures which are used (or it is the intention to monitor them soon) within the human resources performance and innovation performance measurement and management in business practice. Recommendations for business practice – middle-sized manufacturing companies in the Czech Republic in the researched area will be proposed. It would lead this type of companies to the higher level of performance, success and the long-term competitiveness. It is a result of the theoretical approaches evaluation to the enterprise performance measurement and takes into account the empirical findings obtained on the basis of the primary research as well. The quantitative research results show that despite the indisputable strong causality among innovation ability, human capital quality and enterprise performance, the business entities in the Czech Republic in practice do not attach too much importance to the measurement and management of the innovation performance of an enterprise and the human capital performance. Although the influence of traditional production factors and sources of wealth for keeping the competition advantage in the current economic environment is getting smaller rapidly.
Klíčová slova

Zpět

Patička