Přejít k obsahu


Stanovení axiální rotace pánve původní radiografickou metodou – prospektivní studie

Citace:
ČERNÝ, P., MAŘÍK, I. Stanovení axiální rotace pánve původní radiografickou metodou – prospektivní studie. Pohybové ústrojí: Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii, 2014, roč. 21, č. 3-4, s. 230-240. ISSN: 2336-4777
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: THE PELVIS ROTATION ASSESSMENT ACCORDING TO THE NEW ORIGINAL RADIOGRAPHIC METHOD – A PROSPECTIVE STUDY
Rok vydání: 2014
Autoři: ing. Pavel Černý PhD. , Doc. MUDr. Ivo Mařík CSc.
Abstrakt CZ: Úkolem prospektivní studie je stanovit rotaci pánve novou originální radiografickou metodou, která vychází z určení definovaných bodů na předozadním RTG snímku pánve. Protože doposud neexistuje jednoduchá metoda pro stanovení rotace pánve, tedy i sakra, dostáváme měřením axiální rotace segmentů páteřního sloupce hodnoty zkreslené, protože se neprovádí korekce o rotaci pánve, která by měla být součástí vyhodnocení předozadních RTG snímků dlouhého formátu zhotovených ve stoje. Až po získání hodnot axiální rotace páteřního sloupce vzhledem k pánvi (sakru) získáme hodnoty skutečné, které lze porovnávat u téhož jedince za zkoumané období a získat tak informace o změně zdravotního stavu. Předkládaná radiografická metoda umožňuje získat číselnou hodnotu axiální rotace pánve pouze zkonstruováním čtyř přímek a změřením hledaného úhlu úhloměrem. Není zapotřebí žádných speciálních pomůcek a lze uvedeným způsobem vyhodnocovat axiální rotaci pánve na jakémkoliv zdroji, tedy jak na konvenčním snímku, tak na jeho digitální podobě. Předkládanou metodu lze jednoduše implementovat do počítačových programů. V takovém případě se pouze zkonstruují příslušné čtyři přímky a úhel je pak vypočítán automaticky. Metoda může sloužit k hodnocení rotace pánve z mnoha dalších důvodů v různých oborech (např. antropologie, biomechanika, rentgenologie, dětská ortopedie, ortopedická protetika, spondylochirurgie aj.).
Abstrakt EN: The aim of this prospective study is to evaluate the pelvis rotation according to the new original radiographic method, which is based on defined details on an antero-posterior (AP) X-ray picture. Since no simple method for the evaluation of the axial pelvis rotation (and of the sacrum rotation too) has been found until now, all types of methods for the measurement of the vertebral rotation from AP X-ray pictures give inaccuracy and biased value. A correction of the pelvis rotation should be practised in each interpretation of AP X-ray pictures of long format. Only when the values of the axial vertebral rotation are evaluated and corrected in relation to the pelvis rotation, it will be possible to acquire real values, which will be comparable the values of the same individual examined in a certain period. These values will thus inform about any changes of the spine. The presented radiographic method enables getting a numeric value of the angle of the axial pelvis rotation by drawing only four lines and measuring the searched angle using a protractor. It is not necessary to use any special devices as it is possible to evaluate the axial pelvis rotation using any source, either a conventional X-ray picture or a digital picture on a PC monitor. The proposed method can be simply installed into computer programs. In that case, only four correspondent lines are drawn and the angle of the axial pelvis rotation is then automatically calculated.The method may serve to evaluate the axial pelvis rotation for other reasons in various scientific fields (e.g. anthropology, biomechanics, radiology, child orthopaedics, orthotics-prosthetics etc.).
Klíčová slova

Zpět

Patička