Přejít k obsahu


Hans Alberts Weiterentwicklung des Popperschen kritischen Rationalismus

Citace:
PAITLOVÁ, J. Hans Alberts Weiterentwicklung des Popperschen kritischen Rationalismus. Aufklärung und Kritik, 2017, roč. 24, č. 1, s. 18-34. ISSN: 0945-6627
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: ger
Anglický název: Hans Albert's deployment of Popper's critical rationalism
Rok vydání: 2017
Autoři: Mgr. Jitka Paitlová ,
Abstrakt CZ: Článek se zabývá koncepcí z oblasti filosofie, resp. filosofie vědy: kritickým racionalismem. Klade si následující otázku: V jakých bodech byl kritický racionalismus Karla R. Poppera rozvinut Hansem Albertem? První část článku analyzuje tři fundamentální problémy původní Popperovy koncepce. Druhá část představuje nikoli striktně popperiánské řešení těchto problémů, jak je předložil Hans Albert. Poslední část pak demonstruje Albertovo autentické rozvinutí kritického racionalismu směrem k praktické filosofii. Tvrdím, že specifikum Albertova přístupu je lépe aplikovatelné na reálné podmínky vědecké a každodenní praxe, než Popperův přísně logický přístup.
Abstrakt EN: The paper deals with conception from field of the philosophy, resp. the philosophy of science: a critical rationalism. The posed question is following: In which ways was critical rationalism of Sir Karl R. Popper developed by German philosopher Hans Albert? The first part of this study undermines three basic problems of Popper’s original conception. The second part explains the not strictly “Popperian” solutions of those problems that were suggested by Hans Albert. And the last part demonstrates closely Albert’s authentic development of critical rationalism in a direction towards practical philosophy. I argue that the specificum of Albert’s approach is applicable in a better way to real conditions of scientific and everyday practice than Popper’s strictly logical conception.
Klíčová slova

Zpět

Patička