Přejít k obsahu


Porovnání aparátu řízení učení mezi klasickou a elektronickou učebnicí

Citace:
KROTKÝ, J., MACH, P. Porovnání aparátu řízení učení mezi klasickou a elektronickou učebnicí. Edukacja - technika - informatyka, 2015, roč. 12, č. 2, s. 32-38. ISSN: 2080-9069
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Comparison of components of managing the process learning in classical and in electronic textbooks
Rok vydání: 2015
Autoři: Mgr. Jan Krotký Ph.D. , PaedDr. Petr Mach CSc.
Abstrakt CZ: Článek se věnuje výzkumu struktury a strukturních komponent elektronické, multimediální a interaktivní učebnice pro základní školy. Autor pracuje s metodou J. Průchy (1998) pro měření didaktické vybavenosti klasických učebnic. Před aplikací je tato metoda inovována o nové komponenty a stávající komponenty jsou revidovány směrem k jejich přenositelnosti na nové medium. Tato inovovaná metoda je aplikována na reprezentativní vzorek sedmi českých elektronických učebnic pro základní školy. Zjištěné hodnoty jsou porovnávány se vzorkem patnácti klasických, papírových učebnic. Autoři se zaměřují především na aparát řízení učení a představují moderní didaktické požadavky na současnou učebnici.
Abstrakt EN: The article is dedicated to a research of structure and structure components in electronic, multimedia and interactive textbooks for primary schools. Authors uses J. Průcha methodology (1998) to measure educational facilities of classical textbooks. Prior its application, the method i sinnovated by new components and existing components are reviewed from the point of their possibility to be transferred to new medium. This upgraded method is applied to a representative sample ofseven Czech electronic textbooks fo rprimary schools. The obtained values are compared with a sample of 15 classic, paper textbooks. Authors focuses especially on the component or tools of learning management and they represent modern teaching requirements of current textbook.
Klíčová slova

Zpět

Patička