Přejít k obsahu


Modern technology and university students

Citace:
ROHLÍKOVÁ, L., VEJVODOVÁ, J., ZOUNEK, J. Modern technology and university students. In DisCo 2013: New technologies and media literacy education: 8th conference reader DisCo 2013. Praha: Center for Higher Education Studies, 2013. s. 181-187. ISBN: 978-80-86302-45-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Modern technology and university students
Rok vydání: 2013
Místo konání: Praha
Název zdroje: Center for Higher Education Studies
Autoři: PhDr. Lucie Rohlíková Ph.D. , PaedDr. Jana Vejvodová CSc. , Jiří Zounek
Abstrakt CZ: Příspěvek je výstupem výzkumného projektu, který probíhá ve spolupráci Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Cílem je poznat proces učení současné generace studentů se zaměřením na využívání moderních technických prostředků a elektronických zdrojů při studiu. Z předchozího kvalitativního výzkumu, který proběhl na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce 2010, vyplynulo, že pro využití moderních technologií při studiu na vysoké škole je charakteristická značná různorodost. Kvalitativní metodologií indentifikované jevy nyní ověřujeme kvantitativně, abychom zachytili četnost rozložení těchto jevů v populaci. Sběr dat proběhl v průběhu roku 2012. Byla využita tištěná forma dotazníku, respondenty byli studenti učitelství obou univerzit a studenti dalších studijních (společenskovědních a technických) oborů Západočeské univerzity v Plzni. Pozornost jsme zaměřili na vybavenost studentů technickými prostředky, jejich zkušenosti s technologiemi při vstupu na vysokou školu i jejich způsob každodenního využití technologií a systémů pro podporu výuky. Příspěvek obsahuje prezentaci vybraných výzkumných nálezů a zjištění včetně srovnání s předchozími výsledky kvalitativního výzkumu. Významnou součástí prezentace je charakteristika různých typů vztahu respondentů k využívání moderních technologií a prezentace názorů mladé generace na e-learning a využívání ICT při studiu.
Abstrakt EN: The paper is an outcome of a research project currently in progress, involving the Faculty of Arts, Masaryk University in Brno in cooperation with the Faculty of Pedagogy Education?, University of West Bohemia in Plzen. The objective is to study the learning process of the current generation of students with focus on using modern technologies and electronic sources for their studies. The paper contains a presentation of selected research findings including comparison with the previous qualitative research results. Characterization of different types of respondent relationships to using modern technologies and presenting the young generation`s opinions on e-learning and using ICT for their studies is a considerable part of this presentation.
Klíčová slova

Zpět

Patička