Přejít k obsahu


MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V NĚMECKU, RAKOUSKU A ŠVÝCARSKU – ORGANIZAČNÍ POHLED

Citace:
JEŽEK, J. MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V NĚMECKU, RAKOUSKU A ŠVÝCARSKU – ORGANIZAČNÍ POHLED. In XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků.. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 463-469. ISBN: 978-80-210-7861-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: INTER-MUNICIPAL COOPERATION IN GERMANY, AUSTRIA AND SWITZERLAND - ORGANIZATIONAL PERSPECTIVE
Rok vydání: 2015
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: Doc. RNDr. Jiří Ježek Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek vznikl v rámci řešení projektu “Strategické plánování obcí, měst a regionů: výzvy, problémy, možnosti řešení“ podporovaný Technologickou agenturou ČR. Cílem projektu je shrnout poznatky německy hovořících zemí (Rakouska, Německa a Švýcarska) s různými formami meziobecní spolupráce a pokusit se o jejich typologizaci. Vychází ze sedmi případových studií těchto organizací meziobecní spolupráce: Region Waldviertel (A), EU Regionalmanagement Oststeiermark (A), Region Oberfranken (Oberfranken Offensiv, Forum Zukunft Oberfranken; D), Metropolregion Nürnberg (D), Wirtschaftsband A9 Fränkische Schweiz (D), Pro Engiadina Bassa (CH), Regionalplanung Oberland (CH). Dochází k závěru, že shrnutí a zhodnocení zahraničních zkušeností s meziobecní spoluprací a jejich typologizace je velmi obtížná a komplexní záležitost. Jednotlivé modely se totiž značně odlišují, a to jak z hlediska jejich iniciování, tak i financování, organizační struktury, sledovaných cílů a úkolů. Výrazně se liší také legislativní možnosti vzniku takových organizací. Většina námi sledovaných příkladů meziobecní spolupráce se shoduje pouze v jednom kritériu, přičemž u ostatních vykazuje značnou variabilitu. Z hlediska praktické aplikovatelnosti jsou podle autorů příspěvku klíčové tyto faktory: způsob iniciování, prostorová působnost, role státu a způsob financování.
Abstrakt EN: This paper was prepared within the project "Strategic planning by municipalities, cities and regions: the challenges, issues and possible solutions" supported by the Technology Agency of the Czech Republic. The project aims to summarize the findings of the German-speaking countries (Austria, Germany and Switzerland) with various forms of cooperation between municipalities and the attempt on their typology. It is based on the seven case studies of these organizations inter-municipal cooperation: Region Waldviertel (A), EU Regionalmanagement Oststeiermark (A), Region Oberfranken (Oberfranken Offensive, Forum Zukunft Oberfranken (D), Metropolregion Nurnberg (D), Wirtschaftsband A9 Frankische Schweiz (D), Pro Engiadina Bassa (CH), Regionalplanung Oberland (CH). It concludes that summary and evaluation of international experience with municipal cooperation and their typology is a very difficult and complex issue. Individual models are significantly different, both in terms of initiating, funding and organizational structure, the objectives and tasks. They vary significantly with a legislative possibility of such organizations. Most of our studied examples of inter-municipal cooperation match only one criterion, while at other it shows considerable variability. In terms of practical applications, according to the authors of the contribution, the key factors are: how to initiate, spatial scope, role of the State and ways of funding.
Klíčová slova

Zpět

Patička