Přejít k obsahu


Využití světelné mikroskopie k hodnocení lomové houževnatosti slinutých karbidů

Citace:
ŠPIRIT, Z., KŘÍŽ, A. Využití světelné mikroskopie k hodnocení lomové houževnatosti slinutých karbidů. In Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: ČVUT v Praze, 2014. s. 101-106. ISBN: 978-80-01-05474-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The use of optical microscopy for evaluating fracture toughness of cemented carbides
Rok vydání: 2014
Místo konání: Praha
Název zdroje: ČVUT v Praze
Autoři: Ing. Zbyněk Špirit , Prof. Dr. Ing. Antonín Kříž
Abstrakt CZ: Slinuté karbidy se řadí do kategorie materiálů s vysokou tvrdostí, odolností proti opotřebení a to i při teplotách okolo 700 °C. Tyto vlastnosti slinutých karbidů jsou díky kompozitní struktuře, která je tvořena především karbidem wolframu (WC) v kombinaci s kovovou matricí, která je zpravidla tvořená kobaltem. Kombinací tvrdých karbidů a měkké matrice dochází k synergickému efektu, který má příznivý vliv na konečné vlastnosti. S vysokou tvrdostí slinutého karbidu je spojen pokles lomové houževnatosti, která je v případě řezných nástrojů významnou vlastností. Proto je nutné hodnotu lomové houževnatosti měřit a tak kontrolovat stav materiálu. V praxi se hodnoty lomové houževnatosti slinutých karbidů nejčastěji stanovují pouze indentačními metodami na metalografických vzorcích, a proto se tato práce zaměřuje na porovnání a optimalizaci výpočtových modelů k určení lomové houževnatosti pomocí indentačních metod. Testování se zaměřilo na 8 typů slinutých karbidů, které se používají pro výrobu řezných nástrojů. U vybraných slinutých karbidů byla lomová houževnatost testovaná v tepelně nezatížených tak i na speciálně exploatovaných vzorcích.
Abstrakt EN: Cemented carbides represent a class of materials which retains high hardness and wear resistance even at temperatures as high as 700 °C. These properties are given by their composite structure, which consists most often of tungsten carbide (WC), and metal matrix, typically cobalt. The combination of hard carbides and a soft binder provides a synergic effect which is beneficial to their final properties. Related to their high hardness is their lower fracture toughness, a property which is very important to cutting tools. It is therefore necessary to measure fracture toughness values, and thereby monitor the condition of these materials. In practice, the values of fracture toughness of cemented carbides are most often determined by indentation methods on metallographic specimens. This is why the present work focuses on comparing and optimizing computational models used for finding fracture toughness values with the aid of indentation methods. The tests involved 8 types of cemented carbides which are used for making cutting tools. With selected cemented carbides, fracture toughness was studied on specimens unaffected by thermal loads, as well as on specimens exposed to special loads.
Klíčová slova

Zpět

Patička