Přejít k obsahu


Metallographic examination of carburized blasting wheel

Citace:
KŘÍŽ, A. Metallographic examination of carburized blasting wheel. In Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: ČVUT v Praze, 2014. s. 227-234. ISBN: 978-80-01-05474-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Metallographic examination of carburized blasting wheel
Rok vydání: 2014
Místo konání: Praha
Název zdroje: ČVUT v Praze
Autoři: Prof. Dr. Ing. Antonín Kříž
Abstrakt CZ: Tento příspěvek vznikl na základě několika zkoumání metacího kola. Kolo mělo být podle zadání cementováno na hloubku 4 mm. Konstruktér tento požadavek vznesl kvůli vyšší trvanlivosti kola. Současně bylo snahou, aby náklady jak na použitý polotovar, tak i na operace cementace a kalení byly co nejnižší, což se projevuje na výběru dodavatelů materiálu i tepelného zpracování. Z důvodu této cenové politiky se tyto výrobky v jedné kalírně cementují a jinde tepelně zpracovávají. V případě nesouladu s požadavky se pak obtížně hledají viníci. Dalším nedostatkem se ukázala absence popouštění po zakalení, což je přímo předepsáno konstruktérem na výkrese. Sledování kvality tohoto výrobku probíhalo dlouhodobě. Důraz byl kladen na metalografický rozbor a měření průběhů tvrdosti. Tyto výsledky jsou v souvislostech se zvolenou technologií i použitým materiálem v článku prezentovány. Výrobce celé sestavy má snahu záležitost řešit, ale má problémy sehnat v požadované cenové kategorii kvalitní dodavatele, a tak se tento problém ukazuje jako neřešitelný. Cílem článku je nejen dokumentovat zajímavé mikrostruktury ze světelného mikroskopu doplněné detailními snímky zakalených struktur z řádkovacího elektronového mikroskopu, ale především upozornit na chyby konstruktéra a souvislost mezi nevhodným vstupním materiálem, špatně zvolenou výrobní technologií a pracovní nekázní na straně kalírny.
Abstrakt EN: The present article is based on multiple examinations of a blasting wheel. According to specifications, the wheel is to be carburized to obtain a case depth of 4 mm. This requirement was set out by the designer in order to improve the wheel´s life. On the other hand, there is an effort to keep the cost of the untreated part and the price of carburizing and quenching operations as low as possible, which in turn affects the selection of material suppliers and heat treating contractors. As a result of this cost policy, the products are carburized in one heat treating shop and then heat treated in another. If the resulting part fails to meet specifications, it is difficult to identify the culprit. Omitting the tempering operation after quenching, as expressly specified by the designers on the drowing, proved another deficiency. The quality of this product has been monitored on a long term basis. Emphasis was laid on metallographic observation and on measurinf hardness profiles. Results of these tests for the manufacturing route and the material in question are presented in the paper. The manufacturer of the entire assembly strives to tackle the problem but fails to find good contractors in the preferred price range. Consequently, no solutions seems to be at hand. The objective of the paper is not only present optical micrographs of interesting microstructures and detail scanning electron micrographs of hardening microstructures but mainly point out the designer´s mistakes and the interrelationship between inadequate input material, incorrectly chosen manufacturing route and the process non.compliance on the part of the heat treating plant.
Klíčová slova

Zpět

Patička