Přejít k obsahu


IMPLEMENTATION OF SUSTAINABILITY PRINCIPLES INTO SYSTEMS OF BUSINESS MANAGEMENT – LINKING SUSTAINABILITY TO BUSINESS STRATEGY

Citace:
DVOŘÁKOVÁ, L., VALLIŠOVÁ, L. IMPLEMENTATION OF SUSTAINABILITY PRINCIPLES INTO SYSTEMS OF BUSINESS MANAGEMENT – LINKING SUSTAINABILITY TO BUSINESS STRATEGY. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2015, roč. 18, č. No 6 (150) 2015, s. 143-149. ISSN: 2071-2227
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: IMPLEMENTATION OF SUSTAINABILITY PRINCIPLES INTO SYSTEMS OF BUSINESS MANAGEMENT – LINKING SUSTAINABILITY TO BUSINESS STRATEGY
Rok vydání: 2015
Autoři: Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc. , Ing. Lucie Vallišová
Abstrakt CZ: Účel - Příspěvek je zaměřen na identifikaci a analýzu současného stavu a využití koncepce udržitelnosti v rámci řízení podniku a posuzuje možnost integrace principů udržitelnosti do podnikové strategie. Metodika - Z hlediska metodologie výzkumu je práce založena na komplexní analýze Balanced Scorecard z pohledu koncepce udržitelného rozvoje provedené na základě výsledků průzkumu, desk research a také expertních rozhovorů. Zjištění - Dosud byla vytvořena řada teoretických přístupů k využití principů udržitelnosti v rámci podnikového řízení. Práce jasně formuluje teoretické a metodické doporučení, jak je možné tyto zásady udržitelnosti využít v praxi, a to prostřednictvím systému Sustainability Balanced Scorecard, což je následně ověřeno prostřednictvím případové studie provedené ve společnosti OKD, jediného výrobce černého uhlí v České republice. Originalita - Na základě teoretických a praktických znalostí autoři vyvinuli metodiku, která prostřednictvím systému Balanced Scorecard umožňuje implementaci principů udržitelnosti do podnikové strategie, a poukazuje tak na vztah mezi sociální, environmentální a ekonomickou dimenzí podnikové strategie. Praktická hodnota - Tento článek poskytuje jak systematický přehled, což je významné pro další rozvoj výzkumu v této oblasti na akademické půdě, tak také metodiku implementace, která je stěžejní pro rozvoj v oblasti podnikové praxe. Tato metodika určuje, jak principy a aspekty udržitelnosti začlenit do podnikových procesů a činností.
Abstrakt EN: Purpose - The paper is focused on identifying and analyzing of current state and use of the Sustainability Concept in the business management and assesses the possibility of integration of sustainability principles into business strategy. Methodology - In terms of research methodology the work is based on comprehensive analyses of the Balanced Scorecard approach from the perspective of Sustainability Development Concept carried out by the results of the survey, desk research, along with expert interviews. Findings - Analysis of theoretical approaches to the assessment of use of sustainability principles in the business management is made. Theoretical and methodical recommendations how these principles could be involved in practice via The Process of Building Sustainability Balanced Scorecard System are formulated and this is further validated in a case study on OKD (Ostravsko-karvinské doly, a.s.), the only producer of hard coal (bituminous coal) in the Czech Republic. Originality - Based on theoretical and practical knowledge authors will develop methodology that will enable the implementation of the sustainability principles into corporate strategy through the Balanced Scorecard. This fact allows to point out the relation between social, environmental and economic dimension of business strategy within a Sustainability Balanced. Practical value - This paper offers a systematic review, which is crucial, not only for advancing an academic field, but also for informing management practice and show the way how to incorporate sustainability in practice.
Klíčová slova

Zpět

Patička