Přejít k obsahu


Platonica Pilonica IV. Dobro.

Citace:
BOHÁČEK, K., JIRÁKOVÁ, K., JIRÁK, P., MERGLOVÁ, K., PAITLOVÁ, J., VAVERKA, P., PŘIBOVÁ, E., STRÁNSKÝ, J., ZIELINA, M., PETRŽELKA, J. Platonica Pilonica IV. Dobro.. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2015, 191 s. ISBN: 978-80-261-0341-7
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Platonica Pilonica IV. The Good.
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Mgr. Kryštof Boháček Ph.D. , Mgr. Karolína Jiráková , Mgr. Petr Jirák , Kateřina Merglová , Mgr. Jitka Paitlová , Mgr. Pavel Vaverka , Mgr. Eva Přibová , Mgr. Jiří Stránský , Mgr. Martin Zielina Ph.D. , PhDr. Josef Petrželka Ph.D.
Abstrakt CZ: Čtvrtý díl řady knih Platonica Pilonica se zabývá problémem dobra v myšlení antického Řecka. První oddíl knihy otevírá téma nastolením vztahu mezi dobrem praktickým a dobrem teoretickým, tato polarita se objevuje napříč celou knihou. Druhý oddíl se věnuje dobru v Platónových dialozích. Dobro je zde rozebíráno z pohledu etiky, ontologie i kosmologie. Závěr druhého oddílu ukazuje nejen, jak ve svém myšlení Platón reaguje na jiné myslitele, ale především, jakým způsobem na něj bude navazovat další z velikánů, Aristotelés. Třetí oddíl se proto věnuje dobru na poli aristotelské tradice. Specifikem knížky je, že nezůstává pouze na poli antických studií, ale ptá se po návaznostech a dědictví, které pro nás tato tradice představuje, manifestací tohoto přístupu je především poslední kapitola. Jednotlivé kapitoly jsou zpracovány především členy Plzeňského platónského kroužku vedeného při Katedře Filozofie Západočeské univerzity v Plzni a několika hosty.
Abstrakt EN: The fourth volume of the series Platonica Pilonica discusses the problem of the Good in ancient Greek thinking. The first section of the book opens this topic with special regard to the relationship between the practical Good and the theoretical Good. This polarity occurs throughout the book. The second section is devoted to the Good in Plato's dialogues. The Good is questioned from the perspective of ethics, ontology and cosmology. At the end of the second part it is showed how Plato in his thinking reacts to other thinkers, but also how his own thinking will be followed and changed by another of great ancient thinkers, Aristotle. The third section is therefore devoted to the Good in the perspective of Aristotelian tradition. A specific feature of this book is that it does not remain only in the field of classical ancient Greek studies. It also deals with the continuity of this tradition till the modern times. Most of the chapters are written by the members of the Pilsen Platonic Circle held by the Department of Philosophy at the University of West Bohemia. Several chapters are prepared by the scholars from other Czech universities.
Klíčová slova

Zpět

Patička