Přejít k obsahu


Deformation of print PLA material depending on the temperature of reheating printing pad

Citace:
KROTKÝ, J., HONZÍKOVÁ, J., MOC, P. Deformation of print PLA material depending on the temperature of reheating printing pad. Manufacturing Technology, 2016, roč. 16, č. 1, s. 136-140. ISSN: 1213-2489
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Deformation of print PLA material depending on the temperature of reheating printing pad
Rok vydání: 2016
Autoři: Mgr. Jan Krotký Ph.D. , Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková Ph.D. , Bc. Pavel Moc
Abstrakt CZ: Článek uvádí výsledky dílčího výzkumu z oblasti prototypingu – 3D tisku. Autoři se zaměřuji na materiál polylactic acid známý zkratkou PLA, který je k výrobě komponent pomocí metody 3d tisku hojně využíván. Technologie postupného kladení vrstev plastu a jejich tuhnutí způsobuje v tištěné komponentě stavy pnutí a následně její deformace. Ty mohou vyústit až k odtrženi výrobku od tiskové podložky. Příspěvek mapuje velikost deformací u zkušebního tělesa právě na závislosti ohřevu tiskové podložky. Autoři navrhuji také kompromisní řešení mezi přílišnou deformací podkladových vrstev a tedy úměrnou změnou fyzických rozměru výrobku a nízkou přilnavostí výrobku k podkladové vyhřívané desce, které se může projevit zmíněným odtržením výrobku během procesu tisku.
Abstrakt EN: This article presents results of partial research aimed at the prototyping – 3D printing. The authors focus on material polylactic acid (PLA) which is widely used for the manufacture of components using 3D printing. Technology of gradual laying of plastic layers causes tension and subsequently deformation of a printed components. This can lead to the tearing of the product from the print pad. The paper describes the extent of deformation of the testing object just depending on the heating of printing pad. The authors also suggest a compromise between excessive deformation of underlying layers and therefore adequate changing the physical size of the product and low adhesion of the product to the underlying heating plate, which can cause tearing of the product during the printing process.
Klíčová slova

Zpět

Patička