Přejít k obsahu


Obtaining a TRIP microstructure by thermomechanical treatment without isothermal holding

Citace:
MAŠEK, B., JIRKOVÁ, H., KUČEROVÁ, L., WAGNER, M.F. Obtaining a TRIP microstructure by thermomechanical treatment without isothermal holding. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing Ltd, 2016. s. 1-6. ISBN: 978-3-00-052212-3 , ISSN: 1757-8981
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Obtaining a TRIP microstructure by thermomechanical treatment without isothermal holding
Rok vydání: 2016
Místo konání: Bristol
Název zdroje: IOP Publishing Ltd
Autoři: Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Dr. Ing. Hana Jirková , Doc. Ing. Ludmila Kučerová Ph.D. , Martin Franz-Xaver Wagner
Abstrakt CZ: Současný vývoj technologických procesů zaměřených na výrobu moderních vícefázových ma-teriálů je charakteristický tím, že musí být zvládnuto a zabezpečeno přesné řízení technologic-kých parametrů. Návrhy moderních technologických procesů, vedoucích k dosažení sofistiko-vaných struktur, nelze provádět z technických ani ekonomických důvodu na skutečných vý-robních zařízeních. Proto jsou vyvíjeny nové postupy a zkušební zařízení umožňující simulaci a modelové zpracování materiálu na malých vzorcích s přesným řízením a monitorováním para-metrů procesu. Na Západočeské univerzitě byl vyvinut simulátor pro modelování termome-chanických procesů. Jedním z příkladů může být návrh termomechanického zpracování TRIP ocelí bez izotermické výdrže, která je stále využívána při jejich zpracování, a způsobuje mnoho technologických stejně jako ekonomických problémů. Skutečné zpracování válcování drátů s rozdílnými ochla-zovacími strategiemi bylo proto odzkoušeno na oceli TRIP CMnSiNb. Bylo zjištěno, že do-konce i s použitím zpracování bez izotermické výdrže je možné získat vícefázové struktury s mezí pevností nad 835 MPa a tažností A5mm = 25%.
Abstrakt EN: The contemporary development of technological processes for the production of modern multiphase steels can be characterized by the need for precise control of modern multiphase steels can be characterized by the need for precise control of their technological parameters. The design of modern technological processes that allow sophisticated microstructures to be obtained usually cannot be carried out on real production equipment for technical as well as economical reasons. Therefore, new processes and test devices are continuously being developed to make it possible to simulate and model thermomechanical treatments on small specimens with precise control and monitoring of process parameters. A simulator for experimental modelling of thermomechanical processes has been developed at hte University of West Bohemia. In this paper, to demonstrate the feasibility of simulating thermomechanical treatments with this setup on a lab scale, we discus the thermomechanical treatments with this setup on a lab scale, we discus the thermomechanical treatment of TRIP steels without isothermal holding - a processing route that is difficult to handle and thus poses several technological as well as economic problems. The realistic processing of wire rolling with different cooling strategies is tested on the TRIP CMnSiNb steel. Our results show that the processing route without isothermal holding allows to obtain multiphase microstructures with a tensile strenght of up to 835 MPa and a ductility A5mm=25%
Klíčová slova

Zpět

Patička