Přejít k obsahu


Options of the Sustainability Aspects Implementation into the Balanced Scorecard Concept

Citace:
BUREŠOVÁ, V., DVOŘÁKOVÁ, L. Options of the Sustainability Aspects Implementation into the Balanced Scorecard Concept. In Proceedings of the 4th International Conference on Management, Leadership and Governance. Reading, United Kingdom: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2016. s. 51-59. ISBN: 978-1-910810-85-9 , ISSN: 2049-6826
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Options of the Sustainability Aspects Implementation into the Balanced Scorecard Concept
Rok vydání: 2016
Místo konání: Reading, United Kingdom
Název zdroje: Academic Conferences and Publishing International Limited
Autoři: Ing. Veronika Burešová , Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc.
Abstrakt CZ: V akademické sféře ani v odborné praxi nepanuje obecná shoda v chápání a vymezení pojmů udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost podniku (CSR) navzdory povědomosti o široké škále možností společensky odpovědných aktivit. Stále více se objevují výzkumy zkoumající dopad společensky odpovědných aktivit do finanční výkonnosti podniku. Existují také snahy autorů provázat koncept CSR (sociální a environmentálně odpovědné aktivity) s dosud implementovanými metodami a nástroji řízení výkonnosti. Výsledky provedeného kvantitativního výzkumu ukazují, že koncept Balanced Scorecard (nebo podobně EFQM Model excelence) jsou natolik robustní, že jejich využití v české podnikové praxi je především ve velkých korporacích. Dlouhodobá integrace prvků udržitelnosti do těchto přístupů k řízení podnikové výkonnosti také není příliš běžná. Data získaná z výzkumného vzorku firem ukázala, že výrobní podniky v ČR zřídka implementují celý komplexní přístup. Často implementují pouze hlavní myšlenky přístupů (EFQM Modelu excelence, Balanced Scorecard, Total Quality Management apod.) spolu s několika měřítky (klíčovými indikátory výkonnosti, tzv. KPIs) zohledňujícími udržitelnost podnikání. V důsledku těchto skutečností jsou v příspěvku analyzovány a hodnoceny možnosti, jak implementovat aspekty udržitelnosti do konceptu BSC, jakožto jedné z nejužívanějších metod řízení výkonnosti v současné praxi výrobních podniků ČR. Tento příspěvek se opírá o metodu desk research s využitím sekundárních dat v oblasti CSR a podnikové udržitelné výkonnosti. Empirický výzkum v tomto příspěvku je založen na dotazníkovém šetření. Mapuje využití konceptu BSC a dalších konceptů pro řízení výkonnosti středně velkých podniků zabývajících se výrobou ve dvou vybraných regionech České republiky.
Abstrakt EN: Neither in the academic sphere nor in professional practice there is a general agreement on the understanding and definition of the terms sustainable development and corporate social responsibility (CSR), despite the awareness of the wide range of socially responsible activities. Research exploring the impact of socially responsible activities to the corporate financial performance has been published still more intensively. The ways, how to link up the CSR concept effectively to the used performance methods in enterprise practice, are researched as well. The results of the realized quantitative research show that the Balanced Scorecard (BSC) concept (or similarly the Excellence Model) is so robust that its use in the Czech enterprise practice is not so common. In a similar way the long-term integration of sustainability aspects into the approaches to the enterprise performance management is not so common. How the data received from the research sample show, Czech manufacturing companies rarely implement the whole complex approach. They often implement only the main ideas of the concepts (Excellence Model, BSC, Total Quality Management, etc) along with a few metrics (key performance indicators) - to include social and environmental aspects within responsible behaviour (sustainability entrepreneurship). Therefore there are analyzed and evaluated the options how to implement sustainability aspects into the BSC. The BSC concept belongs to the most used performance management methods in the current practice of manufacturing companies in the Czech Republic. This paper is based on the desk research scientific method using secondary data in the field of CSR and corporate sustainable performance. Empirical research in this paper is conducted in the form of questionnaire survey. It maps the use of the BSC concept and other concepts for the performance management of medium-sized manufacturing companies with the place of business in two regions of the Czech Republic.
Klíčová slova

Zpět

Patička