Přejít k obsahu


Aktuální výzvy a trendy v řízení výkonnosti výrobních podniků

Citace:
BUREŠOVÁ, V., DVOŘÁKOVÁ, L. Aktuální výzvy a trendy v řízení výkonnosti výrobních podniků. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 - Zborník vedeckých prác. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. s. 75-84. ISBN: 978-80-225-4245-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: ACTUAL CHALLENGES AND TRENDS IN PERFORMANCE MANAGEMENT OF THE MANUFACTURING COMPANIES
Rok vydání: 2016
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Vydavateľstvo EKONÓM
Autoři: Ing. Veronika Burešová , Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc.
Abstrakt CZ: Cíle v oblasti ochrany životního prostředí a v sociální oblasti by měly představovat nedílnou součást strategických podnikových cílů. Hlavní cíl tohoto příspěvku spočívá v diskusi a kritickém zhodnocení moderních indikátorů výkonnosti podniku založených na ekonomického zisku a možností jejich využití pro segment středně velkých výrobních firem. Ekonomická přidaná hodnota (ukazatel EVA) a pravdivá přidaná hodnota (tzv. ukazatel TRUEVA) mají největší potenciál pro efektivní měření udržitelné výkonnosti středně velkých výrobních firem v České republice. Výsledky výzkumu ukazují, že české firmy nejsou dostatečně přesvědčené o přínosech společensky odpovědných aktivit. V důsledku toho plánují a řídí aktivity v oblasti společenské odpovědnosti nesystematicky a spíše intuitivně než v podobě cíleného sledování a stanovování moderních ukazatelů ekonomické výkonnosti podnikání.
Abstrakt EN: The objectives in environmental and social area should constitute the integral part of strategic corporate objectives. The main objective of this paper consists in discussion and critical evaluation of the modern enterprise performance indicators based on the so-called economic profit and possibilities of their use for the segment of medium-sized manufacturing companies. The Economic Value Added (EVA) indicator and True-Value Added (so-called TRUEVA) indicator have the greatest potential for effective measurement of the sustainable performance of medium-sized manufacturing companies in the Czech Republic. The research results show that Czech companies are not convinced sufficiently of the socially responsible activities benefits and as a consequence they plans and directs the Corporate Social Responsibility activities unsystematically and rather intuitively than in the form of targeted monitoring and quantification of modern economic performance indicators of the entrepreneurship.
Klíčová slova

Zpět

Patička