Přejít k obsahu


Influence of Nb Micro-alloying on TRIP Steels Treated by Continuous Cooling Process

Citace:
KUČEROVÁ, L., JIRKOVÁ, H., MAŠEK, B. Influence of Nb Micro-alloying on TRIP Steels Treated by Continuous Cooling Process. Manufacturing Technology, 2016, roč. 16, č. 1, s. 145-149. ISSN: 1213-2489
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Influence of Nb Micro-alloying on TRIP Steels Treated by Continuous Cooling Process
Rok vydání: 2016
Autoři: Doc. Ing. Ludmila Kučerová Ph.D. , Dr. Ing. Hana Jirková , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: TRIP (transformation induced plasticity) oceli patří mezi nízko legované multifázové oceli s mikrostrukturou tvořenou feritem, bainitem a zbytkovým austenitem. Tyto oceli jsou typicky vyráběny tepelně-mechanickým zpracováním s prodlevou v oblasti bainitické transformace. Prodleva zajišťuje dostatek bainitu ve výsledné mikrostruktuře a také pomáhá stabilizovat větší podíl zbytkového austenitu. Díky deformačně indukované přeměně austenitu mají TRIP oceli velmi dobrou kombinaci vysoké pevnosti a tažnosti. Jako reakce na požadavky průmyslu byly dvě TRIP oceli na bázi C-Mn-Si a C-Mn-Si-Nb podrobeny tepelně mechanickému zpracování s plynulým chlazením, které odpovídalo skutečnému procesu válcování oceli s podobnými mechanickými vlastnostmi. Pro obě oceli byly po optimalizaci procesu chlazení získány mikrostruktury typické pro TRIP oceli, s 10-15% zbytkového austenitu. Pro ocel C-Mn-Si však muselo být použito lomené kalení, aby byla dosažena vhodná mikrostruktura. Byl zjištěn pozitivní vliv niobu na nízkou citlivost TRIP oceli na změny parametrů ochlazování. Mechanické vlastnosti nejvhodnějších mikrostruktur byly velmi slibné, dosahovaly pevnosti 850 MPa při tažnosti A5mm kolem 25%.
Abstrakt EN: TRIP (transformation induced plasticity) steels are low alloyed steels with multiphase microstructure consisting of ferrite, carbide-free bainite and retained austenite. They are typically produced by thermo-mechanical treatment, which involves the hold in bainite transformation region. The hold ensures enough bainite in the final microstructure and also helps to stabilize higher amount of retained austenite. Due to transformation induce plasticity effect; TRIP steels possess very good combination of high strength and high ductility. In response to industrial demands, C-Mn-Si and C-Mn-Si-Nb TRIP steels were subjected to thermo-mechanical treatment with continuous cooling which corresponded to real rolling mill processing of the steel with similar chemical compositions. Typical TRIP microstructures with 10-15% of retained austenite were achieved for both steels after optimization of cooling schedules. However, cooling by two different cooling rates had to be applied to C-Mn-Si steel to obtain the convenient microstructure. Beneficial effect of Nb micro-alloying on low sensitivity of TRIP steel to variations in cooling parameters has been found out. Mechanical properties of the most convenient microstructures were very promising, ultimate tensile strength reached 850MPa with ductility A5mm around 25%.
Klíčová slova

Zpět

Patička