Přejít k obsahu


Characterization of thermochromic VO2 thin films in a wide temperature range by spectroscopic ellipsometry

Citace:
HOUŠKA, J., KOLENATÝ, D., REZEK, J., VLČEK, J. Characterization of thermochromic VO2 thin films in a wide temperature range by spectroscopic ellipsometry. Berlín, Německo, 2016.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Characterization of thermochromic VO2 thin films in a wide temperature range by spectroscopic ellipsometry
Rok vydání: 2016
Autoři: Doc. Ing. Jiří Houška Ph.D. , Ing. David Kolenatý , Ing. Jiří Rezek Ph.D. , Prof. RNDr. Jaroslav Vlček CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá termochromickým VO2 připraveným pomocí reaktivního vysokovýkonového pulzního magnetronového naprašování a charakterizovaným pomocí spektroskopické elipsometrie. Soustředíme se na disperzi optických konstant v širokém rozsahu teplot a na transmitanci předpovězenou pomocí těchto optických konstant. Zatímco termochromické chování VO2 jako takové bylo již popsáno dříve (zejména nad pokojovou teplotou, RT), my prezentujeme (i) optické vlastnosti dosažené za velmi nízké depoziční teploty 250 °C a bez předpětí na substrátech (což dramaticky zvyšuje aplikační potenciál povlaku) a (ii) vývoj těchto vlastností nejen nad ale také pod RT (do -30 °C). Vlastnosti zahrnují velmi nízký extinkční koeficient při RT, nízkou přechodovou teplotu kolem nebo pod 50 °C a vysokou infračervenou modulaci. Výsledky jsou důležité pro návrh termochromických povlaků a cest pro jejich přípravu za podmínek vhodných pro průmysl a pro různé technologické aplikace.
Abstrakt EN: The contribution deals with thermochromic VO2 prepared by reactive high-power impulse magnetron sputtering and characterized by spectroscopic ellipsometry. We focus on the dispersion of optical constants in a wide temperature range and on the transmittance predicted using the optical constants. While the thermochromic behavior of VO2 in itself has been reported previously (particularly above the room temperature, RT), we present (i) optical properties achieved at a low deposition temperature of 250 °C and without any substrate bias voltage (which dramatically increases the application potential of the coating) and (ii) changes of these properties not only above but also below RT (down to -30 °C). The properties include very low extinction coefficient at RT, low transition temperature of around or even below 50 °C and high modulation of the predicted infrared transmittance. The results are important for the design of thermochromic coatings, and pathways for their preparation under industry-friendly conditions, for various technological applications.
Klíčová slova

Zpět

Patička