Přejít k obsahu


A New Radial Basis Function Approximation with Reproduction

Citace:
MAJDIŠOVÁ, Z., SKALA, V. A New Radial Basis Function Approximation with Reproduction. In Proceedings of the International Conferences on Interfaces and Human Computer Interaction 2016, Game and Entertainment Technologies 2016 and Computer Graphics, Visualization, Computer Vision and Image Processing 2016. Madiera: IADIS Press, 2016. s. 215-222. ISBN: 978-989-8533-52-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A New Radial Basis Function Approximation with Reproduction
Rok vydání: 2016
Místo konání: Madiera
Název zdroje: IADIS Press
Autoři: Ing. Zuzana Majdišová , Prof. Ing. Václav Skala CSc.
Abstrakt CZ: Aproximace roztroušených geometrických dat je častý úkol potřebný v mnoha inženýrských problémech. RBF aproximace je vhodná pro velké množiny roztroušených (neuspořádaných) dat v d dimenzionálním prostoru. Tato metoda je užitečná pro větší dimenze d ≥ 2, protože jiné metody vyžadují konverzi roztroušených dat do semiregulární sítě pomocí některé z teselačních technik, které jsou výpočetně náročné. RBF aproximace je neseparabilní a je založena na výpočtu vzdálenosti mezi dvěma body. To vede na řešení přeurčené soustavy lineárních rovnic. V tomto článku je odvozen a prezentován nový přístup pro RBF aproximaci. Navržený přístup je obecně aplikovatelný pro d-dimenzionální data.
Abstrakt EN: Approximation of scattered geometric data is often a task in many engineering problems. The Radial Basis Function (RBF) approximation is appropriate for large scattered (unordered) datasets in d dimensional space. This method is useful for a higher dimension d ≥ 2, because the other methods require a conversion of a scattered dataset to a semi-regular mesh using some tessellation techniques, which is computationally expensive. The RBF approximation is non-separable, as it is based on a distance of two points. It leads to a solution of overdetermined Linear System of Equations (LSE). In this paper a new RBF approximation method is derived and presented. The presented approach is applicable for d dimensional cases in general.
Klíčová slova

Zpět

Patička