Přejít k obsahu


Vyřešil Hans Albert problémy Popperova kritického racionalismu?

Citace:
PAITLOVÁ, J. Vyřešil Hans Albert problémy Popperova kritického racionalismu?. Filosofie Dnes, 2015, roč. 7, č. 2, s. 79-95. ISSN: 1804-0969
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Did Hans Albert Solve the Problems of Popper’s Critical Rationalism?
Rok vydání: 2015
Autoři: Mgr. Jitka Paitlová Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Kritický racionalismus je v české akademické diskusi spojován především se jménem sira Karla R. Poppera. Cílem tohoto článku je komparativně rozšířit tento obraz prostřednictvím myšlenek Hanse Alberta, Popperova následovníka v německé jazykové oblasti. Konkrétně bude diskutována problematika rozlišení kontextu objevu a kontextu zdůvodnění. Na základě vybraných problémů, s nimiž se Popper nedokázal zcela vypořádat, bude ukázáno, jak tyto problémy do své koncepce involvuje a jak je řeší Albert. Zajímavý na tomto srovnání je především fakt, že Albert pojímá původně filosoficko-vědní problémy v širším filosofickém rámci. Díky tomu se mu podařilo uchopit kritický racionalismus – jak sám Popper uznal – s odstupem a v nových souvislostech.
Abstrakt EN: In the Czech academic environment, the critical rationalism is associated almost with the name of Sir Karl R. Popper. The aim of this paper is to comparatively extend this view via thoughts of Popper’s German follower Hans Albert. Specifically, the issue of the distinction between context of discovery and context of justification will be discussed here. On the background of selected problems, which Popper had not adequately solved, I will demonstrate how Albert involves these problems in his own conception and how he solves them. The interesting fact about this comparison is that Albert approaches the originally philosophical-scientific problems in a wider philosophical context. Thanks to this wider context he grasps the critical rationalism from a distance and in new connections, which Popper accepted himself.
Klíčová slova

Zpět

Patička