Přejít k obsahu


Low-electronegativity metal-based hydrophobic hard ceramics

Citace:
ZENKIN, S., KOS, Š., MUSIL, J., BELOSLUDTSEV, A., ČERSTVÝ, R., HAVIAR, S., NETRVALOVÁ, M. Low-electronegativity metal-based hydrophobic hard ceramics. Plzeň, 2016.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Low-electronegativity metal-based hydrophobic hard ceramics
Rok vydání: 2016
Autoři: Sergey Zenkin , Doc. Mgr. Šimon Kos Ph.D. , Prof. Ing. Jindřich Musil DrSc. , Alexandr Belosludtsev , Ing. Radomír Čerstvý , RNDr. Stanislav Haviar Ph.D. , Ing. Marie Netrvalová Ph.D.
Abstrakt CZ: Již dříve jsme ukázali, že oxidy a nitridy kovů s nízkou elektronegativitou tvoří vnitřně hydrofobní tvrdé keramiky nutné pro různé aplikace do agresivních prostředí. Dominantní složka povrchové volné energie těchto keramik je elektrostatická Lifshitz-van der Waalsova složka, která silně naznačuje závislost smáčivosti na tloušťce. Zjistili jsme závislost kontaktního úhlu kapky vody na tloušťce v rozmezí od 120° pro tloušťku 50 nm do 100° pro tloušťku 2300 nm považovanou za objemový materiál. Mechanické vlastnosti vrstvy mohou být řízeny energií dodanou během jejího růstu. Bylo zjištěno, že vrstvy ZrN s vysokým poměrem H / E* > 0,1, vysokou elastickou vratností We > 60 % a makropnutím ‌σ‌ > ‌1 GPa vykazují zvýšenou odolnost proti vzniku trhlin.
Abstrakt EN: We have previously shown that oxides and nitrides of low-electronegativity metals form intrinsically hydrophobic hard ceramics needed for various harsh-environment applications. The van Oss-Good-Chaudhury approach based on the Lifshitz-van der Waals/acid-base theory used for the analysis of the results revealed that the dominant component of the surface free energy of these ceramics is the electrostatic Lifshitz-van der Waals component, strongly suggesting a thickness dependence of the wetting properties. We have found a thickness dependence of the water droplet contact angle ranging from 120 º for the thickness of 50 nm to 100 º for the thickness of 2300 nm considered as bulk material. Mechanical properties of the film can be controlled by the energy delivered into the film during its growth. It was found that only the ZrN films with high ratio H/E* > 0.1, high elastic recovery We > 60% and compressive macrostress ‌σ‌ > 1 GPa exhibit an enhanced resistance to cracking.
Klíčová slova

Zpět

Patička