Přejít k obsahu


Regional gravity field modelling from GOCE observables

Citace:
PITOŇÁK, M., ŠPRLÁK, M., NOVÁK, P., TENZER, R. Regional gravity field modelling from GOCE observables. ADVANCES IN SPACE RESEARCH, 2017, roč. 59, č. 1, s. 114-127. ISSN: 0273-1177
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Regional gravity field modelling from GOCE observables
Rok vydání: 2017
Autoři: Ing. Martin Pitoňák Ph.D. , Ing. Michal Šprlák Ph.D. , Prof. Ing. Pavel Novák Ph.D. , Ing. Robert Tenzer Ph.D.
Abstrakt CZ: V tomto článku se diskutuje regionální řešení tíhových poruch na střední geocentrické kouli pro oblast střední Evropy z družicových gravitačních gradientů. Za tímto účelem jsme odvodili integrální vzorce, které umožňují konverzi tíhových poruch na gravitačních gradienty v místní severně orientované soustavě. Odvozené formule neobsahují singularity. Potom jsme vyšetřovali tři numerické přístupy k řešení jejich inverze. V prvním postupu jsou integrální formule nejprve upraveny pro řešení včetně příspěvků vzdálených zón. Účinek blízkých gravitačních gradientů je řešen jako inverzní problém, vliv vzdálených gravitačních gradientů se vypočítá numericky z dat syntetizovaných z globálního gravitačního modelu TIM-R4. Ve druhém přístupu jsme dále rozpracovali první scénář s použitím gravitačních gradientů redukovaných o gravitační efekty topografických hmot. Ve třetím přístupu, aplikujeme dodatečnou redukci gravitačních gradientů o referenční model. Ve všech přístupech určíme tíhové poruchy z každého ze čtyř přesně měřených gravitačních gradientů samostatně, jakož i z jejich kombinací. Naše řešení regionálního gravitačního pole jsou založeny na datech měřených od 1. listopadu 2009 do 11. ledna 2010. Získané výsledky jsou porovnány s EGM2008, DIR-R1, Tim-R1 a SPW-R1. Nejvhodnější řešení z hlediska RMS (2,9 mGal), je dosaženo při použití třetího přístupu, který kombinuje všechny čtyři přesně měřené gravitační gradienty.
Abstrakt EN: In this article we discuss a regional recovery of gravity disturbances at the mean geocentric sphere approximating the Earth over the area of Central Europe from satellite gravitational gradients. For this purpose, we derive integral formulas which allow converting the gravity disturbances onto the disturbing gravitational gradients in local north-oriented frame (LNOF). The derived formulas are free of singularities in case of r < R. We then investigate three numerical approaches for solving their inverses. In the initial approach, the integral formulas are firstly modified for solving individually the near- and distant-zone contributions. While the effect of the near-zone gravitational gradients is solved as an inverse problem, the effect of the distant-zone gravitational gradients is computed by numerical integration from a global equiangular grid synthesized from the global gravitational model (GGM) TIM-r4. In the second approach, we further elaborate the first scenario by reducing measured gravitational gradients for gravitational effects of topographic masses. In the third approach, we apply additional modification by reducing gravitational gradients for the reference GGM. In all approaches we determine the gravity disturbances from each of the four accurately measured gravitational gradients separately as well as from their combination. Our regional gravity field solutions are based on the GOCE EGG\_TRF\_2 gravitational gradients collected within the period from November 1 2009 until January 11 2010. Obtained results are compared with EGM2008, DIR-r1, TIM-r1 and SPW-r1. The best fit, in terms of RMS (2.9 mGal), is achieved for EGM2008 while using a third approach which combine all four well-measured gravitational gradients. This is explained by the fact that a-priori information about Earth's gravitational field up to degree and order 180 was used.
Klíčová slova

Zpět

Patička