Přejít k obsahu


Toward Sign Language Motion Capture Dataset Building

Citace:
KRŇOUL, Z., JEDLIČKA, P., KANIS, J., ŽELEZNÝ, M. Toward Sign Language Motion Capture Dataset Building. In Speech and Computer 18th International Conference, SPECOM 2016, Budapest, Hungary, August 23-27, 2016, Proceedings. Heidelberg: Springer, 2016. s. 706-713. ISBN: 978-3-319-43957-0 , ISSN: 0302-9743
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Toward Sign Language Motion Capture Dataset Building
Rok vydání: 2016
Místo konání: Heidelberg
Název zdroje: Springer
Autoři: Ing. Zdeněk Krňoul Ph.D. , Ing. Pavel Jedlička , Ing. Jakub Kanis Ph.D. , Doc. Ing. Miloš Železný Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá postupem záznamu pro databázi pohybů především pro systémy syntézy znakové řeči. Datové rukavice a dva typy technik optického zachycení pohybu jsou považovány jako zdroj řečových dat znakové řeči určený pro pokročilé techniky trénování přirozeného pohyby znakujících avatarů. Souhrn state-of-the-art technologií poskytuje přehled o možnostech, a to i limitující faktory ve vztahu k záznamu o znakové řeči. Kombinace technologií motion capture překonává současné obtíže takto složitého úkolu nahrávání manuální i nemanuální složky znakového jazyka. Výsledkem je postup záznamu pohybu pro simultánní motion capture znakující osoby vhodný pro další výzkum dosud neprozkoumaného fenoménu produkce znakového jazyka člověkem.
Abstrakt EN: The article deals with a recording procedure for motion dataset building mainly for sign language synthesis systems. Data gloves and two types of optical motion capture techniques are considered such as one source of sign language speech data for advanced training of more natural and acceptable body movements of signing avatars. A summary of the state-of-the-art technologies provides an overview of possibilities, and even limiting factors in relation to the sign language recording. The combination of the motion capture technologies overcomes the existing difficulties of such a complex task of recording both manual and non-manual component of the sign language. A result is the recording procedure for simultaneous motion capture of signing subject towards further research yet unexplored phenomenon of sign language production by a human.
Klíčová slova

Zpět

Patička