Přejít k obsahu


Kritický racionalismus H. Alberta a K. Poppera

Citace:
PAITLOVÁ, J. Kritický racionalismus H. Alberta a K. Poppera. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2018, 203 s. ISBN: 978-80-246-4057-0
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Critical Rationalism of H. Albert and K. Popper
Rok vydání: 2018
Místo konání: Praha
Název zdroje: Karolinum
Autoři: Mgr. Jitka Paitlová Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Cílem knihy je představit kritický racionalismus jako filosofický směr v tradičním slova smyslu. Zakladatel kritického racionalismu, Karl Popper, spíše jen vytyčil hlavní problémy a základní postoj k jejich řešení. Proto je kniha zaměřena zejména na koncepci Hanse Alberta, který v díle "Traktat über kritische Vernunft" poprvé systematicky uchopil kritický racionalismus a etabloval ho jako komplexní filosofický směr. Výhodou Albertovy koncepce je nejen kongeniální návaznost na Karla Poppera, ale především pro německé filosofy typická systematičnost. Kniha je rozdělena do čtyř částí. První část představuje kritický racionalismus jako způsob myšlení, analyzuje epistemologický problém posledního zdůvodnění poznání a teoreticko-vědní problém hodnotové neutrality vědy. Ve druhé části je kritický racionalismus představen jako způsob jednání, tedy jako způsob vědecké i životní praxe. Třetí část je zaměřena na vybrané nuance kritického racionalismu v podání Karla Poppera. Poslední, čtvrtá část je věnována rozboru koncepce Otakara A. Fundy jako českého zástupce kritického racionalismu.
Abstrakt EN: The aim of the book is to introduce the critical rationalism as a philosophical approach in the traditional sense. The founder of critical rationalism, Karl Popper, rather traced the main issues and the basic position to their solution. Therefore, the book is focused on the conception of Hans Albert, who first realised the critical rationalism systematically in the work "Traktat über Kritische Vernunft" and established it as a defined philosophical approach. The advantage of Albert's concept is not only a continuous connection to Karl Popper, but especially for German philosophers typical systematic. The book is organized into four parts. The first part presents a critical rationalism as a way of thinking, analyzes the epistemological problem of the last justification of knowledge and scientific-theoretical problem of value neutrality of science. In the second part, critical rationalismus is introduced as a way of acting, as a way of scientific practice and also as a way of life. The third part is focused on selected nuances of critical rationalism of Karl Popper's conception. The last, fourth part is devoted to the analysis of the conception of Otakar Funda, who is a Czech follower of critical rationalism.
Klíčová slova

Zpět

Patička