Přejít k obsahu


Compression of 3D Geographical Objects at Various Level of Detail

Citace:
JANEČKA, K., VÁŠA, L. Compression of 3D Geographical Objects at Various Level of Detail. In The Rise of Big Spatial Data. Cham: Springer, 2017. s. 359-372. ISBN: 978-3-319-45122-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Compression of 3D Geographical Objects at Various Level of Detail
Rok vydání: 2017
Místo konání: Cham
Název zdroje: Springer
Autoři: Ing. Karel Janečka Ph.D. , Doc. Ing. Libor Váša Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Komprese 3D objektů byla v nedávné době zkoumána především z hlediska 3D počítačové grafiky. Přibývající aplikace však ukazují, že třetí rozměr hraje významnou roli i v doméně modelování a streamování geografických objektů. Platí to zejména pro 3D modely měst a jejich distribuci skrze internet. Přestože komprese textové informace vztažené ke geografickým objektům je důležitá, v tomto příspěvku se soustřeďujeme na kompresi geometrické informace a informace týkající se většího počtu nepravidelných objektů. Používáme kompresi 3D trojúhelníkových sítí reprezentujících geografické objekty, což je způsob jak snížit objem ukládaných dat bez ztráty detailů. Trojúhelníky jsou základním primitivem standardního vykreslovacího hardwaru. Kompresní algoritmus cílí na uložení dat do co nejmenšího binárního souboru. Pro kódování používáme algoritmus EdgeBreaker. Povaha algoritmu pro kódování geometrie je do značné míry určena zvoleným postupem kódování konektivity. Oblíbenou volbou pro algoritmus Edgebreaker je paralelogramový prediktor. Bylo zjištěno (Váša a Brunnet, 2013), že takovouto predikci je možno dále zlepšit použitím dvoustupňového přístupu, který nejprve kóduje konektivitu a teprve následně geometrii. Použili jsme tento přístup ke kompresi geografických objektů na různé úrovni detailu. Nepřináší sice zlepšení na všech datech, zejména pro modely s mnoha predikčním stencily paralelogramového tvaru není vhodný, nicméně pro komplexní geografické objekty (v našem případě mosty) fungoval použitý algoritmus dobře a výsledná velikost dat je menší než 4% velikosti vstupního souboru.
Abstrakt EN: Compression of 3D objects has been recently discussed mainly in the domain of 3D computer graphics. However, more and more applications demonstrate that the third dimension plays an important role also in the domain of modelling and streaming of geographical objects. This is especially true for 3D city models and their distribution via internet. Despite the fact that compression of textual information related to geographical objects has a significant importance, in this paper we concentrate only on compression of geometry information and also on more complex geometries with irregular shapes. Considering the compression of 3D geographical objects, the 3D triangle meshes representation are used. 3D mesh compression is a way how to reduce the required cost of storage for triangle meshes without losing any details. The triangle is the basic geometric primitive for standard graphics rendering hardware. The compression algorithm aims at storing the input data into a binary file, that is as small as possible. For encoding of the mesh connectivity, our compression implements the popular EdgeBreaker algorithm. The character of geometry encoding is largely governed by the way connectivity is encoded. A popular choice of prediction for the EdgeBreaker algorithm is the parallelogram predictor. It has been observed in (Váša and Brunnett, 2013) that such prediction can be further improved by taking a two-step approach, first transmitting the complete connectivity and only afterwards transmitting the geometry. We used this approach to compress geographical objects at various level of detail. It does not bring an improvement for all datasets, especially meshes with many parallelogram shape prediction stencils do not benefit from it. However for complex geographical objects (bridges in our case) the used algorithm works nicely and after the compression the amount of data is even lower than 4% of the original file size.
Klíčová slova

Zpět

Patička