Přejít k obsahu


Řečová syntéza pro hlasově postižené

Citace:
TIHELKA, D., JŮZOVÁ, M., MATOUŠEK, J., ŘEPOVÁ, B. Řečová syntéza pro hlasově postižené. In INSPO 2016. Praha: helpnet.cz, 2016. s. neuvedeno. ISBN: neuvedeno , ISSN: neuvedeno
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Speech synthesis for the voice-impaired
Rok vydání: 2016
Místo konání: Praha
Název zdroje: helpnet.cz
Autoři: Ing. Daniel Tihelka Ph.D. , Ing. Markéta Jůzová , Doc. Ing. Jindřich Matoušek Ph.D. , MUDr. Barbora Řepová
Abstrakt CZ: Příspěvek popisuje společnou aktivitu dvou specializovaných pracovišť, výzkumného centra „NTIS“ (Nové technologie pro informační společnost) Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) a Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a FN v Motole, v oblasti výzkumu možností náhrady hlasu pro hlasově postižené. Text rekapituluje současné možnosti náhrady hlasu a představuje nový způsob – „řečovou protézu“, která využívá technologii syntézy řeči. Zvláštní pozornost je věnována možnostem personalizace syntézy řeči, tj. nastavení řečového syntetizéru tak, aby uměl mluvit hlasem konkrétního člověka.
Abstrakt EN: The paper describes the joint activity of two specialized workplaces, the research center "NTIS" (New Technologies for Information Society) of the Faculty of Applied Sciences of the University of West Bohemia in Pilsen (UWB) and the Department of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery of the First Faculty of Medicine of Charles University and University Hospital Motol. research on voice replacement options for the voice-impaired. The text recapitulates the current possibilities of voice replacement and represents a new way - a "speech prosthesis" that uses speech synthesis technology. Special attention is paid to the possibilities of personalization of speech synthesis, ie speech synthesizer setup so that he can speak a person's voice.
Klíčová slova

Zpět

Patička