Přejít k obsahu


Rozbor možností měření pohltivosti v dozvukové komoře na nízkých frekvencích

Citace:
SCHLOSSER, M., TUREČEK, O. Rozbor možností měření pohltivosti v dozvukové komoře na nízkých frekvencích. In Sborník 93. akustického semináře. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. s. 31-38. ISBN: 978-80-01-06025-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analysis of options for measuring sound absorption in reverberation chamber at low frequencies
Rok vydání: 2016
Místo konání: Praha
Název zdroje: České vysoké učení technické v Praze
Autoři: Ing. Martin Schlosser , Ing. Oldřich Tureček Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Akustické vlastnosti materiálů jsou běžně hodnoceny pro frekvenční rozsah 100 Hz – 5 kHz. Tento frekvenční rozsah je však v dnešní době nedostatečný a to hlavně na nízkých frekvencích. Existují dvě měřicí metody, jak změřit činitel zvukové pohltivosti na nízkých frekvencích v dozvukové komoře. Obě metody jsou založeny na měření poklesových křivek hladiny akustického tlaku. První měřicí metoda přímo využívá modálních vlastností místnosti a poklesová křivka je určována pro každou vlastní frekvenci zvlášť. Druhá měřicí metoda je prováděna v souladu s normou ISO 354. Frekvenční odezva dozvukové komory je upravena vhodně navrženými rezonátory, které tlumí izolované vlastní módy dozvukové komory. Tento článek diskutuje možnost spojení obou výše zmíněných měřicích metod. Nově vzniklá měřicí metoda nebude potřebovat dodatečné akustické úpravy a bude vycházet ze standardizovaného měření dle normy ISO 354. Měřicí body budou vybrány tak, aby respektovaly modální vlastnosti místnosti, a tlumení vlastních frekvencí na nízkých frekvencích bude realizováno pomocí budicího signálu. Signál je zvolen tak, aby minimálně vybudil tyto vlastní frekvence.
Abstrakt EN: Acoustic features of materiÍls are commonly evaluated in the frequency range 100 Hz - 5 kHz. This frequency range is not sufficient in these days, especially at low frequencies. There are two measuring methods how to measure sound absorption coefficient at low frequencies in a reverberation chamber. Both of these methods are based on measurement of sound pressure íevel decay. The first measuring method directly uses of modal properties of a room and the decay curve is determined for each natural frequency separately. The second measuring method is based on measurement in accordance with ISO 354 standard. The frequency response of the reverberation room is adjusted by specifically placed a sound absorbing material, which damping isolated natural frequencies of the reverberation chamber. 'The article will discuss the possibility of combining both of the above-mentioned measuring methods into one. This measuring method will not require additional acoustic treatment and will be based on measurement in accordance with ISO 354 standard. Measuring points will be selected with respect to modal properties of the room and damping of natural frequencies at low frequencies will be realized by the excitation signal. The signal is chosen that there is a minimal excitation of these natural frequencies.
Klíčová slova

Zpět

Patička