Přejít k obsahu


Finite element model of extra-articular fracture treatment with distal femoral nail

Citace:
JANSOVÁ, M., MALOTÍN, T., KŘEN, J., VOTÁPEK, P., LOBOVSKÝ, L., HYNČÍK, L. Finite element model of extra-articular fracture treatment with distal femoral nail. In 16th Conference on Human Biomechanics 2016 – Conference proceedings. Kladno: České vysoké učení technické v Praze, 2016. s. 30-31. ISBN: 978-80-01-06039-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Finite element model of extra-articular fracture treatment with distal femoral nail
Rok vydání: 2016
Místo konání: Kladno
Název zdroje: České vysoké učení technické v Praze
Autoři: Ing. Magdalena Jansová Ph.D. , MUDr. Tomáš Malotín , Prof. Ing. Jiří Křen CSc. , Ing. Petr Votápek Ph.D. , Ing. Libor Lobovský Ph.D. , Doc. Ing. Luděk Hynčík Ph.D.
Abstrakt CZ: Jednou z méně častých komplikací po totální náhradě kolenního kloubu je extra-artikulární zlomenina distálního femuru. Tato studie se zabývá jednoduchou extra-artikulární zlomeninou (A1). K ošetření této zlomeniny ortopedové používají několik druhů fixátorů. Pro pilotní studii je zvolen distální femorální hřeb. Jsou uvažovány dvě možnosti proximální fixace - šroub umístěný laterálně nebo ventrálně. Odezva DFN fixátoru a femur na zatížení byla studována pomocí konečně-prvkového modelu s implementovanou totální kolenní náhradou a zlomeninou distálního femuru typu A1. Hlavice femuru byla zatížena silou odpovídající stoji na jedné noze. Pro obě možnosti proximální fixace hřebu bylo analyzováno napětí von Mises ve fixátoru a posuvy femuru ve všech třech hlavních směrech.
Abstrakt EN: One infrequent complication following total knee arthroplasty (TKA) is an extra-articular fracture of distal femur. This study concentrates on the simple extra-articular fracture (A1). The orthopedic surgeons use several types of implants for treatment of this type of fracture. The distal femoral nail (DFN) implant was chosen for the preliminary model. Two possibilities of locking of the nail in the femur were considered − the proximal locking screw placed laterally and ventrally. The response of the DFN implant and femur under load was assesses by simulations using the finite element model of femur with implemented TKA and A1 fracture of distal femur. The femoral head was loaded by a force corresponding to the loading during standing on one foot. The von Mises stress distribution in the DFN implant and the displacement of the femur in all three main directions were analyzed for both options of proximal locking of the nail.
Klíčová slova

Zpět

Patička