Přejít k obsahu


SPECIFICS OF THE ECONOMIC MANAGEMENT PROCESS IN NON-GOVERNMENTAL NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZED ECONOMY

Citace:
DVOŘÁKOVÁ, L., MACKOVÁ, M. SPECIFICS OF THE ECONOMIC MANAGEMENT PROCESS IN NON-GOVERNMENTAL NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZED ECONOMY. In GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES. Zilina, Slovakia, 2016, 1st edition: ZU - UNIVERSITY OF ZILINA, 2016. s. 408-416. ISBN: 978-80-8154-191-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: SPECIFICS OF THE ECONOMIC MANAGEMENT PROCESS IN NON-GOVERNMENTAL NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZED ECONOMY
Rok vydání: 2016
Místo konání: Zilina, Slovakia, 2016, 1st edition
Název zdroje: ZU - UNIVERSITY OF ZILINA
Autoři: Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc. , Ing. Marie Macková
Abstrakt CZ: V podmínkách globalizované ekonomiky 21. století narůstá význam neziskových organizací v kontextu jejich participativní, servisní a integrační role. Neziskové organizace svou různorodostí napomáhají vytvářet názorovou pluralitu a nabízejí alternativní řešení ekonomických a společenských problémů. Příspěvek prezentuje výsledky kvalitativního a kvantitativního výzkumu v oblasti ekonomického řízení nestátních neziskových organizací. Byla provedena identifikace, analýza a hodnocení specifik ekonomického řízení nestátních neziskových organizací v kontextu specifických funkcí nestátní neziskové organizace v podmínkách globalizované ekonomiky. Vícezdrojový charakter financování nestátní neziskové organizace vyžaduje strategické plánování, optimální kombinaci dosažitelných finančních neveřejných a veřejných zdrojů a důsledné provázání ekonomického řízení s hlavní činností a posláním nestátní neziskové organizace. V rámci kvantitativního výzkumu byly identifikovány a analyzovány struktura zdrojů příjmů a struktura výdajů ve vybraném segmentu nestátních neziskových organizací s cílem vyhodnotit souvislosti mezi finančními příjmy a počtem členů nestátní neziskové organizace.
Abstrakt EN: In the conditions of globalized economy of the 21st century the significance of non-profit organizations is increasing in the context of their participatory, service and integration role. Non-profit organizations help to create opinion plurality by their diversity and offer alternative solutions of economic and social problems. The paper presents the results of qualitative and quantitative research in the area of non-governmental non-profit organizations economic management. Identification, analysis and evaluation of the specifics of non-governmental non-profit organizations economic management were performed in the context of specific functions of a non-governmental non-profit organization in the conditions of globalized economy. The multiple-source character of a non-governmental non-profit organization financing demands strategic planning, optimal combination of available public and non-public financial sources and a thorough linking of the economic management with the main activity and the mission of a non-governmental non-profit organization. Within the quantitative research the structure of income sources and the structure of expenses were identified and analysed in a selected segment of non-governmental non-profit organizations with the target to evaluate the relations between the financial income and the number of members of a non-governmental non-profit organization.
Klíčová slova

Zpět

Patička