Přejít k obsahu


PŘÍSTUPY K MĚŘENÍ PŘIDANÉ HODNOTY V EKONOMICKÉM KONTEXTU

Citace:
MALÁ, A., DVOŘÁKOVÁ, L., KRONYCH, J. PŘÍSTUPY K MĚŘENÍ PŘIDANÉ HODNOTY V EKONOMICKÉM KONTEXTU. In Trendy v podnikání 2016. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. s. 1-8. ISBN: 978-80-261-0648-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: APPROACH TO THE MEASURING OF THE VALUE ADDED IN ECONOMIC CONTEXT
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Andrea Malá , Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc. , Ing. Jiří Kronych
Abstrakt CZ: Cílem příspěvku je identifikovat význam a vymezení přidané hodnoty z ekonomického pohledu. Následně je provedena analýza a hodnocení vztahu mezi ekonomickou přidanou hodnotou a tržní přidanou hodnotou. Kladná přidaná hodnota vyjadřuje ekonomickou a finanční zdravost podniku a také motivuje akcionáře a ostatní stakeholders, aby se podnik neustále vyvíjel a vytvářel prostředky na investování a rozvoj. O přidanou hodnotu se management opírá při svém rozhodování a při následném stanovení strategií. Stanovení přidané hodnoty by nemělo být statické, ale podnik by měl přidanou hodnotu neustále monitorovat a po významných změnách v podniku a v jeho struktuře přidanou hodnotu neustále reevaluovat a predikovat. V případové studii bylo provedeno stanovení a predikce ekonomické přidané hodnoty a tržní přidané hodnoty ve vybraném podniku. Ekonomická přidaná hodnota na konkrétním přikladu vykázala kladné hodnoty, což potvrzuje ekonomickou stabilitu a silnou konkurenční pozici vybraného podniku na daném trhu. Ekonomická přidaná hodnota poskytuje také základ pro výpočet tržní přidané hodnoty, která vyjadřuje ocenění podniku trhem. Prostřednictvím výpočtů byla také prokázána provázanost ekonomické přidané hodnoty a tržní přidané hodnoty. Keywords: value added, economic value added, market value added
Abstrakt EN: The aim of the study is to identify the importance and meaning of the valuea added from the economic point of view. After this point, analysis and evaluation of the value added and the market added relation is made. This value shows great potential for securing and maintaining development of the company. Positive economic value added reflects the economic and financial performance of the company and also motivates shareholders and other stakeholders to contribute for the development of the company and create the resources for the investments. The value added is crucial for the management that use the value added for the decision and for subsequent determination of the strategies. Determination of the value added should not be static, but the company should monitor the value added constantly, after every significant change in the company and in its structure. The value added should be constantly reevaluated and expected value added predicted. In the case study determination and prediction of the economic value added and market value added was performed in selected company. The economic value added in a specific case study reported a positive value, which confirms the economic stability and strong competitive position of the company on the market. Economic value added also provides the basis for determination of market value added, which reflects the market valuation of the company. Through the calculations the consistency of economic value added and market value added were also demonstrated. In practical application market value added also showed positive values.
Klíčová slova

Zpět

Patička