Přejít k obsahu


Grundprobleme, or Popper meets with Kant

Citace:
PAITLOVÁ, J., BÍBA, O. Grundprobleme, or Popper meets with Kant. Organon F, 2018, roč. 25, č. 1, s. 100-119. ISSN: 1335-0668
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Grundprobleme, or Popper meets with Kant
Rok vydání: 2018
Autoři: Mgr. Jitka Paitlová Ph.D. , Ing. Mgr. Ondřej Bíba Ph.D. ,
Abstrakt CZ: První část textu je historická exkurze hledající genezi Popperových filosofických názorů v meziválečné Vídni. Analyzuje vlastní proces psaní a vnější okolnosti, které měly vliv na Popperovo dílo Die beiden Grundprobleme der Erkenntnislehre. Cílem této části je zhodnotit Popperovu recepci a intelektuální vývoj prostřednictvím odmítnutí novopozitivismu. Na druhé straně si byl Popper dobře vědom toho, že aby si vytvořil mezinárodní reputaci, musí mít pevné vztahy s členy Vídeňského kroužku. Druhá, "internalistická" část textu dále zkoumá Grundprobleme na základě analýzy Popperovy specifické interpretace Kantova transcendentálního idealismu. Ačkoli Popper přijímá Kantův transcendentální způsob tázání, kritizuje Kantovu metodu transcendentální dedukce jako temnou a kruhovou. Především ale Popper kritizuje Kanta kvůli zaměňování epistemologických a psychologických aspektů teorie poznání. Jako modifikaci Kantova formálního apriorismu vytváří Popper tzv. genetický apriorismus, na němž zakládá svoji deduktivistickou psychologii poznání.
Abstrakt EN: The first part of the text is a historical excursion searching for the genesis of Popper’s philosophical opinions in the interwar Vienna. It analyzes the actual writing process and the external set of circumstances that surrounded his work on Die beiden Grundprobleme der Erkenntnislehre. The aim of this part is to evaluate Popper’s reception and intellectual self-development through the denial of neopozitivism. On the other side was Popper well aware that in order to form an international reputation, his path must be based on a solid relationship with members of the Vienna circle. The second “internalist” section further examines the Grundprobleme through the analysis of Popper’s specific interpretation of Kant’s transcendental idealism. Although Popper adopts Kant's transcendental method of questioning, he criticizes Kant’s transcendental method of deduction as rather dark and circular. But especially Popper criticizes Kant for mixing epistemological and psychological aspects of cognition. As a result of the modification of Kant’s formal apriorism Popper creates the so called genetic apriorism which further develops his own version of the deductive psychology of knowledge.
Klíčová slova

Zpět

Patička