Přejít k obsahu


Zúčastněné pozorování a rozhovor v terénní praxi

Citace:
FRITZOVÁ, M. Zúčastněné pozorování a rozhovor v terénní praxi. AntropoWebzin, 2016, roč. 2016, č. 3-4, s. 95-106. ISSN: 1801-8807
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Participant observation and interview in practice
Rok vydání: 2016
Autoři: Mgr. et Mgr. Marie Fritzová Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tento příspěvek vychází především z vlastního terénního výzkumu, který jsem prováděla v letech 2009-2012 na Západním břehu. Terénní výzkum, ze kterého vycházím, byl rozdělen na tři základní fáze (2009, 2010, 2012). Metoda zúčastněného pozorovaní a rozhovoru má mezi vědeckou obcí celou řadu přívrženců, ale i odpůrců. Jedná se však o důležité a nenahraditelné metody sběru dat, které antropologie využívá, a proto je diskuse o jejich užití v praxi neméně důležitá. Zúčastněné pozorování a rozhovor byly základními metodami, které jsem při svém výzkumu uplatňovala. Protože jsem se ke svým informátorů opětovně vracela, získala jsem si jejich důvěru a stala jsem se téměř součástí jejich společnosti, což je pro úspěšné využití těchto metod nezbytné. Účastnila jsem se rutinní komunikace mezi členy domácnosti, ale mohla jsem sledovat i drobné hádky, debaty, rozepře aj. Pozorovala jsem návyky jednotlivých členů a to celkem v reálné, nezkreslené podobě. Díky metodě zúčastněného pozorování jsem tak mohla odhalit vnitřní svět zkoumané společnosti. Jak jsem vlastně tyto metody využívala a s jakými překážkami se můj výzkum setkal? To jsou základní otázky, které se pokusím v této studii zodpovědět.
Abstrakt EN: This article is primarily based on a field research and interview, which are the main sources of data. This field research I carried out between 2009 and 2012 in the West Bank. This fieldwork was split into three stages (in 2009, 2010 and 2012). The method of participant observation and interview have a wide range of supporters as well as opponents among the scientific community members. Participant observation and interview as a basic anthropological research methods are often criticized for subjective and ambiguous "microcosmic" perspective from which surveyed problems are approached. Nevertheless, this are still an important methods of data collection, which anthropology uses and so controversy about its use in practice is very important. Participant observation was the basic method that I applied in my field research. As I spent a lot of time with my informants, I won their trust, which is necessary for a successful use of this method. I participated in routine communication between members of a household, but I could watch the little quarrels, debates, disputes etc. Thanks to the method of participant observation, I was able to discover the inner world of the surveyed communities. Which obstacles are encountered in my filed research in practice and how can participant observation and interview be of use in practice? This is the fundamental question I try to answer in this article.
Klíčová slova

Zpět

Patička