Přejít k obsahu


Netting Impact on a Corporate Finance Management

Citace:
KRONYCH, J., MALÁ, A., DVOŘÁKOVÁ, L. Netting Impact on a Corporate Finance Management. International Journal of Managerial Studies and Research, 2016, roč. 4, č. 12, s. 25-31. ISSN: 2349-0349
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Netting Impact on a Corporate Finance Management
Rok vydání: 2016
Autoři: Ing. Jiří Kronych , Ing. Andrea Malá , Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc.
Abstrakt CZ: Tato studie uvádí výsledky výzkumu v oblasti finančních systémů, zejména systému nettingu v podmínkách 21. století. Aktuálnost řízení nettingu spočívá v jeho integraci do systému strategického a operativního řízení firmy s cílem zajistit dlouhodobě udržitelnou finanční situaci a výkonnosti firmy v členitých podmínkách národního a mezinárodního trhu. Finanční systémy přinášejí nový koncept do společnosti, kdy pomáhají snižovat náklady spojené s extra prácemi, které by jinak musely být provedeny, bez existence těchto systémů. Na základě výsledků kvalitativního výzkumu byl představen netting a jeho druhy. Výsledky pocházející z kvantitativního výzkumu zahrnují návrh nettingu v mezinárodní společnosti a v příslušných entitách. Návrh zahrnuje identifikaci, analýzu, zhodnocení a formulaci konkrétního nettingového systému ve společnosti. Data pro tento návrh pocházejí z finančního oddělení společnosti, avšak ze strategický důvodů byla upravena tak, aby stále reflektovala realitu. Integrace a využívání nettingového systému představuje cestu, jak efektivně řídit finanční procesy ve společnosti v podmínkách 21. století.
Abstrakt EN: The study presents result of the research in the field of financial system, specifically netting model in the context of the 21st century. Actuality of netting management is an integration into the system of strategic and operational management of the company and now it is caused by the need to ensure a long-term sustainable financial position and performance of the company in the conditions of the dissected national and international market. Financial systems bring new concept to the company that helps to reduce costs connected with extra work that should be done without these systems. On the base of the qualitative research results the introduction of netting was presented and the types of netting were introduced. The results coming from the quantitative research include the netting model in an international company and whole entities connected with the company. The draft includes identification, analysis, evaluation and formulation of the specific netting model. The data were obtained from the financial department of the company and were modified, because of the strategic aspect, but the modification reflects the reality. Integration and utilisation of netting model present the way how to effectively manage financial process in the conditions of the 21st century.
Klíčová slova

Zpět

Patička