Přejít k obsahu


Konsolidace obecní struktury v České republice: mezi slučováním obcí a meziobecní spoluprací

Citace:
JEŽEK, J. Konsolidace obecní struktury v České republice: mezi slučováním obcí a meziobecní spoluprací. Trendy v podnikání, 2016, roč. 6, č. 3, s. 73-83. ISSN: 1805-0603
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Consolidation of Municipal Structures in the Czech Republic: Between the Amalgamation of Municipalities and Inter- municipal Cooperation Consolidation of Municipal Structures in the Czech Republic: Between the Amalgamation of Municipalities and Inter- municipal Cooperation
Rok vydání: 2016
Autoři: Doc. RNDr. Jiří Ježek Ph.D.
Abstrakt CZ: Česká republika patří vedle Francie, Itálie a Slovenska k zemím s nejvíce roztříštěnou obecní strukturou. Cílem tohoto příspěvku je analýza postojů představitelů českých obcí ke dvěma ideálním formám konsolidace této struktury: slučování obcí a meziobecní spolupráci. Vychází z výsledků dotazníkového šetření, které probíhalo v létě 2015, jehož se zúčastnilo 573 obcí a měst. Výzkum ukázal, že představitelé českých obcí výrazně preferují meziobecní spolupráci. V případě slučování obcí se obávají především ztráty identity slučovaných obcí. Jak ukazují zahraniční zkušenosti, tak k podpoře meziobecní spolupráce je zapotřebí přistupovat koncepčně (modelově), s ohledem na její cíle a úkoly, způsob financování, územní dosah a organizačně-právní struktury.
Abstrakt EN: Alongside France, Italy and Slovakia the Czech Republic belongs to the countries with the most fragmented municipal structure. The aim of this paper is to analyze the attitudes of representatives of the Czech municipalities to two ideal forms of consolidation of the structure: amalgamation of the municipalities and inter-municipal cooperation. It is based on the survey results, which took place in the summer of 2015, which was attended by 573 municipalities and towns. The research has shown that the representatives of the Czech municipalities significantly prefer inter-municipal cooperation. In the case of amalgamation of the municipalities they are primarily afraid of loss of identity of the merging municipalities. As shown by foreign experience, to encourage inter-municipal cooperation it is necessary to access conceptually (model), with respect to its objectives and tasks, financing method, the territorial reach and organizational and legal structures.
Klíčová slova

Zpět

Patička