Přejít k obsahu


Proč strategické plány nestačí? K aplikaci manažerských přístupů v komunální politice

Citace:
JEŽEK, J. Proč strategické plány nestačí? K aplikaci manažerských přístupů v komunální politice. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2016. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. s. 403-412. ISBN: 978-80-7509-459-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Why strategic plans are not enough? Comment on the application of modern management approaches in municipal politics
Rok vydání: 2016
Místo konání: Brno
Název zdroje: Mendelova univerzita v Brně
Autoři: Doc. RNDr. Jiří Ježek Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá omezeným potenciálem strategických plánů řídit rozvoj měst. Analyzuje problémy strategického plánování obcí a měst v České republice a hledá možnosti uplatnění nejnovějších teoretických poznatků strategického managementu v oblasti komunální politiky. Vychází z výsledků dotazníkového šetření 573 obcí a měst, realizovaného v červenci až září 2015. Výzkum ukázal, že v České republice převažuje instrumentální chápání strategického plánování jako racionálního procesu, jehož cílem je nalezení optimálního souboru opatření, vedoucích k naplnění stanovených cílů. Pouze cca 20 % respondentů vnímá procesní a politický charakter strategické plánování a zastává názor, že dnes není možné plánovat tak, jako v období plánovací euforie a že je nutné hledat plánovací postupy, které zvýší akceschopnost a prosaditelnost strategických plánů. Vnímají především moderační, komunikační a informační úlohu strategického plánování. Obecně v České republice existuje skepse vůči plánovitým a strategickým přístupům, což se odráží v tom, že města a obce sice plánují, ale často pouze formálně.
Abstrakt EN: The paper deals with limited potential of strategic plans to manage urban development. It analyzes the problems of strategic planning of municipalities and towns in the Czech Republic and it looks for possibilities of the latest theoretical knowledge of strategic management in municipal politics. It is based on the survey results of 573 municipalities and the towns which was realized from July to September 2015. Research has shown that in the Czech Republic there prevails instrumental understanding of strategic planning as a rational process which aim is to find the optimum set of measures leading to the fulfillment of the set objectives. Only 20 % of respondents perceives procedural and political nature of strategic planning and considers that today it is not possible to plan in such a way as during the planning euphoria and it is necessary to seek planning procedures to increase agility and enforceability of the strategic plans. They mainly perceive moderation, communication and information role of strategic planning. Generally, there is a skepticism in the Czech Republic towards planned and strategic approaches what is reflected in the fact that although cities and municipalities plan, but often only formally.
Klíčová slova

Zpět

Patička