Přejít k obsahu


Strategické plánování českých obcí a měst

Citace:
JEŽEK, J. Strategické plánování českých obcí a měst. In XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 699-708. ISBN: 978-80-210-8272-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Strategic Planning of Czech municipalities and towns
Rok vydání: 2016
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: Doc. RNDr. Jiří Ježek Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem příspěvku je analýza postojů představitelů českých obcí a měst ke strategickému plánování. Výkladový rámec příspěvku vytváří současná evropská diskuse o společenském postavení strategického plánování a o hledání cest, jak integrovat dva protichůdné plánovací modely: integrované rozvojové plánování („comprehensive planning“) a plánovací inkrementalismus („disjointed incrementalism“). Výzkum ukázal, že v České republice převažuje instrumentální chápání strategického plánování jako racionálního procesu, jehož cílem je nalezení optimálního souboru opatření, vedoucích k naplnění stanovených cílů. Pouze cca 20 % respondentů vnímá procesní a politický charakter strategické plánování a zastává názor, že dnes není možné plánovat tak, jako v období plánovací euforie a že je nutné hledat plánovací postupy, které zvýší akceschopnost a prosaditelnost strategických plánů. Vnímají především moderační, komunikační a informační úlohu strategického plánování. Obecně v České republice existuje skepse vůči plánovitým a strategickým přístupům, což se odráží v tom, že města a obce sice plánují, ale často pouze formálně.
Abstrakt EN: The aim of the paper is to analyze the attitudes of representatives of Czech municipalities and towns to strategic planning. The explanatory framework of the paper creates the current European debate about the social status of strategic planning and about finding ways how to integrate the two opposing planning models: "Comprehensive planning" and “disjointed incrementalism”. Research has shown that in the Czech Republic there prevails instrumental understanding of strategic planning as a rational process which aim is to find the optimum set of measures leading to the fulfillment of the set objectives. Only 20 % of respondents perceives procedural and political nature of strategic planning and considers that today it is not possible to plan in such a way as during the planning euphoria and it is necessary to seek planning procedures to increase agility and enforceability of the strategic plans. They mainly perceive moderation, communication and information role of strategic planning. Generally, there is a skepticism in the Czech Republic towards planned and strategic approaches what is reflected in the fact that although cities and municipalities plan, but often only formally.
Klíčová slova

Zpět

Patička