Přejít k obsahu


Treasury Management in Strategic and Operative Corporate Management

Citace:
DVOŘÁKOVÁ, L., KRONYCH, J., MALÁ, A. Treasury Management in Strategic and Operative Corporate Management. In Proceedings of the 5th International Conference on Management Leadership and Governance. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2017. s. 119-127. ISBN: 978-1-911218-27-2 , ISSN: 2049-6818
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Treasury Management in Strategic and Operative Corporate Management
Rok vydání: 2017
Místo konání: Reading
Název zdroje: Academic Conferences and Publishing International Limited
Autoři: Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc. , Ing. Jiří Kronych , Ing. Andrea Malá ,
Abstrakt CZ: Příspěvek prezentuje výsledky výzkumu v oblasti treasury management v kontextu rozvoje ekonomického a finančního řízení podniku v podmínkách globalizované ekonomiky 21. století. Aktuálnost integrace treasury management do systému strategického a operativního řízení podniku je vyvolána v současné době potřebou zajistit dlouhodobou udržitelnou finanční pozici a výkonnost podniku v podmínkách členitého národního a mezinárodního trhu a dále také novými možnostmi a situací na finančních a nefinančních trzích. Na podkladě výsledků kvalitativního výzkumu byla definována, analyzována a hodnocena struktura, obsah, funkce a využití treasury management se specifickým zaměřením na cash management a řízení hotovosti a likvidity podniku. Provedený kvantitativní výzkum prokázal, že využití metod a nástrojů treasury management (např. vnitropodniková banka, cash pooling) přináší podniku přidanou hodnotu ve formě úspory finančních nákladů a zlepšení finanční situace a výkonnosti podniku. Integrace a využití metod a nástrojů treasury management do systému podnikového řízení představuje účinnou cestu ke zlepšení procesu strategického a operativního řízení v ekonomických, technických, environmentálních a sociálních podmínkách 21. století.
Abstrakt EN: The paper presents the results of research in the field of treasury management in the context of the globalized economics of the 21st century. The relevance of the integration of treasury management into the system of strategic and operative corporate management is currently due to the necessity of securing a long-lasting and sustainable financial position and company performance in the environments of the rugged national and international markets, as well as by new opportunities and situations on the financial and non-financial markets. Based on the results of the qualitative research, the structure, content, function and use of treasury management were defined, analysed and assessed, with a specific focus on cash management and company liquidity. The quantitative research proved that the use of methods and tools for treasury management (for example, intercompany banking and cash pooling) bring added value to the company in the form of cost savings and improvements in the financial situation and corporate performance. The target of the study is to observe treasury management and cash management and point out the advantages of cash pooling used in company. The integration and use of the methods and tools of treasury management in the company management system represent an effective direction towards the improvement of strategic and operative management processes in the economic, technical, environmental and social conditions of the 21st century. Structure of the case study is divided into the section theoretical, where the methodology and goals, treasury and cash management are observed and into the case study, where is the cash pooling used and non used example presented and after all the results are discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička